Giỏ hàng

Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất

Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất là đối tượng có trách nhiệm phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất được quy định trong thông tư liên quan và chuẩn mực kế toán số 25.

Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất thông thường là công ty mẹ

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

  1. Kết thúc kỳ kế toán, công ty mẹ có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất của cả tập đoàn, cụ thể:

a) Công ty mẹ là tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán, công ty đại chúng quy mô lớn và công ty mẹ thuộc sở hữu Nhà nước phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên dạng đầy đủ, Báo cáo tài chính hợp nhất quý dạng tóm lược (được lập Báo cáo tài chính hợp nhất quý dạng đầy đủ nếu có nhu cầu).

b) Đối với công ty mẹ không thuộc các đối tượng tại điểm a nêu trên:

– Phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất năm dạng đầy đủ;

– Khuyến khích lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ hoặc dạng tóm lược (nếu có nhu cầu).

Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất

  1. Công ty mẹ không phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất khi thoả mãn tất cả những điều kiện sau:

a) Công ty mẹ không phải là đơn vị có lợi ích công chúng;

b) Công ty mẹ không phải là thuộc sở hữu Nhà nước hoặc do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối;

c) Công ty mẹ đồng thời là công ty con bị sở hữu bởi một công ty khác và việc không lập Báo cáo tài chính hợp nhất đạt được sự đồng thuận của các cổ đông, kể cả cổ đông không có quyền biểu quyết;

d) Công cụ vốn hoặc công cụ nợ của công ty mẹ đó không được giao dịch trên thị trường (kể cả thị trường trong nước, ngoài nước, thị trường phi tập trung (OTC), thị trường địa phương và thị trường khu vực);

đ) Công ty mẹ không lập hồ sơ hoặc không trong quá trình nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để xin phép phát hành các loại công cụ tài chính ra công chúng;

e) Công ty sở hữu công ty mẹ đó lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho mục đích công bố thông tin ra công chúng phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Chúng tôi đã gởi đến các bạn Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất. Bài học này tương đối dễ các bạn hãy đọc nhanh để qua bài mới. Các bạn có thêm thắc mắc về bài học: Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất hãy để lại bình luận để mọi người cùng vào thảo luận.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất