Giỏ hàng

Đồng tiền sử dụng khi lập báo cáo tài chính

Đồng tiền sử dụng khi lập báo cáo tài chính là khi lập báo cáo tài chính bạn phải sử dụng đơn vị tiền tệ trên báo cáo tài chính tuân theo các quy định hiện tại. Đơn vị tiền tệ sử dụng phải có tính thống nhất trong một quốc gia để đảm bảo tính so sánh giữa các báo cáo tài chính.

Theo quy định tại thông tư 200: “Báo cáo tài chính được sử dụng để công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam phải được trình bày bằng Đồng Việt Nam.Trường hợp doanh nghiệp lập Báo cáo tài chính bằng đồng ngoại tệ thì phải chuyển đổi Báo cáo tài chính ra Đồng Việt Nam khi công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam.”

Đồng tiền sử dụng khi lập báo cáo tài chính

Như vậy theo quy định, tại Việt Nam, đơn vị tiền tệ sử dụng là Đồng Việt Nam. Nếu doanh nghiệp có sử dụng ngoại tệ hoặc có giao dịch bằng ngoại tệ thì doanh nghiệp phải chuyển đổi các tài sản, nợ phải trả bằng ngoại tệ ra Đồng Việt Nam để lập báo cáo tài chính. Khi thực hiện sự chuyển đổi thì sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá. Các bạn cần chú ý cách hạch toán chênh lệch tỷ giá theo quy định để định khoản cho đúng. Vấn đề này hiện đã được quy định rõ hơn và dễ dàng hơn ở thông tư 200 so với quyết định 15. Cách hạch toán cụ thể thế nào các bạn xem cách hạch toán ở tại khoản 413 chênh lệch tỷ giá hối đoái ở thông tư 200

Chúng ta đã tìm hiểu xong về đồng tiền sử dụng khi lập báo cáo tài chính, phần bài học này khá đơn giản và dễ hiểu. Các bạn hãy đọc nhanh để tiết kiệm thời gian của mình.