Giỏ hàng

Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất

Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất là các báo tài chính cần lập trong các thời kỳ. Hệ thống báo cáo tài chính được quy định rất rõ ràng được quy định và thống nhất giữa các cơ quan bao gồm: Bộ Tài Chính, sở chứng khoán, Hội nghề nghiệp,…

Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất  bao gồm:

Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất năm:

– Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm;

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm;

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm

Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất

Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ:

– Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ;

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ;

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất ở Việt Nam thường ổn định qua các thời kỳ và ít có sự thay đổi. Sự ổn định này là do sự ổn định của hệ thống báo cáo tài chính trên thế giới.

Chúng tôi đã gởi đến các bạn bài học: Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất. Bài học này tương đối dễ đối với những người đã học qua về báo cáo tài chính. Các bạn có những thắc mắc về bài học thì hãy để lại bình luận cho chúng tôi để mọi người cùng vào tham khảoa

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất