Giỏ hàng

Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200

Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200 cũng tương tự như những quy định trước đây như là quyết định 15 hay quyết định 48.

Quyết định 15 thì đã hết hiệu lực và thay vào đó là thông tư 200. Các bạn cần lưu ý các điểm này để tránh các sai sót không cần thiết khi sử dụng các chế độ kế toán.

Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 21 “Lập và trình bày báo cáo tài chính”.

“07. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm :

  1. Bảng cân đối kế toán;
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

08. Ngoài báo cáo tài chính, doanh nghiệp có thể lập báo cáo quản lý trong đó mô tả và diễn giải những đặc điểm chính về tình hình kinh doanh và tài chính, cũng như những   sự kiện không chắc chắn chủ yếu mà doanh nghiệp phải đối phó nếu ban giám đốc xét thấy chúng hữu ích cho những người sử dụng trong quá trình ra các quyết định kinh tế.”

Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200

Theo thông tư 200 thì hệ thống báo cáo tài chính bao gồm:

Hệ thống Báo cáo tài chính gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ. Biểu mẫu Báo cáo tài chính các bạn tự tham khảo nhé. Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Báo cáo tài chính, doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.

  1. Báo cáo tài chính năm gồm:

– Bảng cân đối kế toánMẫu số B 01 – DN
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhMẫu số B 02 – DN
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệMẫu số B 03 – DN
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chínhMẫu số B 09 – DN
  1. Báo cáo tài chính giữa niên độ:

a) Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:

– Bảng cân đối kế toán giữa niên độMẫu số B 01a – DN
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độMẫu số B 02a – DN
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độMẫu số B 03a – DN
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọcMẫu số B 09a – DN

b) Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm:

– Bảng cân đối kế toán giữa niên độMẫu số B 01b – DN
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độMẫu số B 02b – DN
–    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  giữa niên độMẫu số B 03b – DN
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọcMẫu số B 09a – DN

Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200 được quy định rất rõ ràng và chi tiết. Các biểu mẫu cũng đã được công bố. Các công ty phần mềm và phần mềm kê khai thuế htkk cũng đã bắt đầu và hoàn thiện việc cập nhật các biểu mẫu này. Trường hợp báo cáo tài chính các bạn vẫn chưa có biểu mẫu thì các bạn có thể và download : Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200 tại:  Biểu mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200