Giỏ hàng

Hệ thống tài khoản cấp 1

Hệ thống tài khoản cấp 1

Hệ thống tài khoản cấp 1 theo thông tư 200 như sau:

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CẤP 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

 

SốSỐ HIỆU TK 
TTCấp 1TÊN TÀI KHOẢN
124
  LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
01111Tiền mặt
02112Tiền gửi Ngân hàng
03113Tiền đang chuyển
04121Chứng khoán kinh doanh
05128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
06131Phải thu của khách hàng
07133Thuế GTGT được khấu trừ
08136Phải thu nội bộ
09138Phải thu khác
10141Tạm ứng
11151Hàng mua đang đi đường
12152Nguyên liệu, vật liệu
13153Công cụ, dụng cụ
14154Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
15155Thành phẩm
16156Hàng hóa
17157Hàng gửi đi bán
18158Hàng hoá kho bảo thuế
19161Chi sự nghiệp
20171Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
21211Tài sản cố định hữu hình
22212Tài sản cố định thuê tài chính
23213Tài sản cố định vô hình
24214Hao mòn tài sản cố định
25217Bất động sản đầu tư
26221Đầu tư vào công ty con
27222Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
28228Đầu tư khác
29229Dự phòng tổn thất tài sản
30241Xây dựng cơ bản dở dang
31242Chi phí trả trước
32243Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
33244Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
  LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
34331Phải trả cho người bán
35333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
36334Phải trả người lao động
37335Chi phí phải trả
38336Phải trả nội bộ
39337Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
40338Phải trả, phải nộp khác
41341Vay và nợ thuê tài chính
42343Trái phiếu phát hành
43344Nhận ký quỹ, ký cược
44347Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
45352Dự phòng phải trả
46353Quỹ khen thưởng phúc lợi
47356Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
48357Quỹ bình ổn giá
  LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
49411Vốn đầu tư của chủ sở hữu
50412Chênh lệch đánh giá lại tài sản
51413Chênh lệch tỷ giá hối đoái
52414Quỹ đầu tư phát triển
53417Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
54418Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
55419Cổ phiếu quỹ
56421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
57441Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
58461Nguồn kinh phí sự nghiệp
59466Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
  LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
60511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
61515Doanh thu hoạt động tài chính

 

 

62521Các khoản giảm trừ doanh thu
  LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
63611Mua hàng
64 621Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
65622Chi phí nhân công trực tiếp
66623Chi phí sử dụng máy thi công
67627Chi phí sản xuất chung
68631Giá thành sản xuất
69632Giá vốn hàng bán
70635Chi phí tài chính
71641Chi phí bán hàng
72642Chi phí quản lý doanh nghiệp
  LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
73711Thu nhập khác
  LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
74811Chi phí khác
75821Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
76911Xác định kết quả kinh doanh

Bài giảng hệ thống tài khoản cấp 1 – sheet HTKK1 trên file excel như sau:

 

 

 

Link tải file excel kế toán ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

Link tải file hệ thống tài khoản ở phần bình luận của bài viết sau:

Tại đây

Quay lại:

Danh sách bài học excel online:

 Học kế toán trên excel

Danh sách học kế toán thực hành:

 Học kế toán thực hành