Giỏ hàng

Hộ kinh doanh cá thể có được phát hành hóa đơn GTGT

Hộ kinh doanh cá thể có được phát hành hóa đơn GTGT là câu hỏi của không ít người khi đi mua hàng của hộ kinh doanh cá thể, đồng thời câu hỏi này cũng là câu hỏi của những hộ kinh doanh muốn phát hành hóa đơn GTGT để sử dụng. Chúng ta hãy tìm hiểu xem thế nào?

Theo điểm 4 điều 1 luật số 31/2013/QH13 sửa đổi một số điều của luật thuế GTGT thì:

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo quy định này thì hộ cá nhân kinh doanh không được áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ. Vì không được áp dụng tính thuế khấu trừ do đó hộ kinh doanh cá thể không thể phát hành hóa đơn GTGT.

Theo thông tư 39/2014 thì:

Hộ, cá nhân kinh doanh phải mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Kết luận: Đối với hộ cá nhân kinh doanh chỉ được áp dụng phương pháp khoán, chỉ được sử dụng hóa đơn bán hàng của chi cục thuế.