Giỏ hàng

Hồ sơ khai thuế tài nguyên

Hồ sơ khai thuế tài nguyên là quy định về hồ sơ khai thuế tài nguyên gồm những gì, đối với từng mặt hàng thì nó ra sao.

  1. Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên)

a) Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng bao gồm:

Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu có).

Hồ sơ khai thuế tài nguyên

  1. Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

a. Hồ sơ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô:

– Hồ sơ khai thuế tài nguyên là Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí theo mẫu số 01/TAIN – DK ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-DK ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

b. Hồ sơ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với khí thiên nhiên

– Hồ sơ khai thuế tài nguyên là Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí theo mẫu số 01/TAIN – DK ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-DK ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

c. Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

– Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí theo mẫu số 02/TAIN – DK ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-DK ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Phụ lục sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí theo mẫu số 02-1/PL-DK ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  1. Hồ sơ khai thuế tài nguyên theo phương pháp khoán

– Hộ nộp thuế khoán khai Tờ khai mẫu số 01/THKH ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Các mẫu biểu hồ sơ khai thuế tài nguyên đều có trên phần mềm  HTKK. Các bạn download phần mềm htkk mới nhất để được cập nhật mẫu biểu mới nhất

Bài giảng thuế tài nguyên và môi trường