Giỏ hàng

Hóa đơn điện tử là gì

Hóa đơn điện tử là gì

Trong giai đoạn những tháng cuối cùng của năm 2018 là những tháng chuyển giao sang dùng hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử là gì mà lại quan trọng đến như vậy?

Trước khi đi vào định nghĩa về hóa đơn điện tử các bạn cần nắm định nghĩa về hóa đơn:

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán.

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Như vậy thay vì sử dụng hóa đơn giấy thì từ năm 2020 trở đi các doanh nghiệp đa số bắt buộc phải chuyển sang hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử hay hóa đơn giấy đều có mặt lợi mặt hại riêng. Tuy nhiên, việc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử gây ra biến động rất lớn cho nền kinh tế. Các nhà in hóa đơn giấy hiện nay phải tìm giải pháp chuyển hướng kinh doanh. Còn các nhà in hóa đơn điện tử thì lại mọc ra rất nhiều, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm được nhà cung cấp hóa đơn điện tử trên thị trường. Việc lựa chọn doanh nghiệp nào tốt thì doanh nghiệp cũng phải cân nhắc cho chu đáo.

Mặt lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử:

  1. Không tốn các chi phí chuyển phát hóa đơn. Hóa đơn điện tử bạn có thể gởi mail cho khách hàng. Khách hàng có thể in ra giấy và dùng quyết toán thuế.
  2. Không xảy ra hiện tượng mất hóa đơn.
  3. Việc thông báo phát hành hóa đơn cũng tương đối đơn giản
  4. Có thể thực hiện ở bất kỳ đâu miễn là có chữ ký số, máy tính và phần mềm

Những bất lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử:

  1. Cần có kiến thức về máy tính và phần mềm
  2. Bắt buộc có máy tính, phần mềm và chữ ký số (chi phí duy trì cao hơn hóa đơn giấy rất nhiều)
  3. Không được xuất hóa đơn lùi ngày, chỉ được xuất ngày hiện tại
  4. Công tác hủy hóa đơn tương đối khó khăn