Giỏ hàng

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 bằng excel

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 bằng excel là một file hướng dẫn tóm tắt lập báo cáo tài chính bằng excel. Trong file chứa đựng những hướng dẫn rất tốt để lập được BCTC một cách hợp lý và không có các sai sót trọng yếu.

Để xem hướng dẫn lập BCTC theo thông tư 200 một cách chi tiết các bạn tham khảo tại: Bài giảng lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 bằng excel

Sau đây kế toán YTHO xin hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 bằng excel như sau:

A/ TỔNG QUAN VỀ BCTC
I/ Mục đích của BCTC
 BCTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp về:
  a) Tài sản;
b) Nợ phải trả;
c) Vốn chủ sở hữu;
d) Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
đ) Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
e) Các luồng tiền
f) Các thông tin khác
II/ Kỳ lập BCTC
1/BCTC Năm
 Tất cả các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán
2/BCTC Quý, Bán niên, Tuần, Tháng, 6 tháng, 9 tháng…
 Dành cho DN Nhà nước, các doanh nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật.
III/ Hệ thống BCTC
1/– Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 – DN)
2/– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 – DN)
3/– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 – DN)
4/– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 – DN)
IV/ Thời hạn nộp BCTC NĂM
1/– DNTN, Cty hợp danh: 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm
2/– Các loại hình công ty khác: 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm
V/ Nơi nộp BCTC
1/Cơ quan Thuế
2/Cơ quan Thống kê
3/Cơ quan Đăng ký kinh doanh
B/ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH LẬP TỪNG BÁO CÁO
I/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
1/Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán: Lấy SÔ DƯ của các tài khoản từ loại 1->4
 – Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
 – Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
 – Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).
 => Trong 1 số trường hợp đơn giản: lấy từ bảng CĐPS (CĐTK)
2/Các nguyên tắc lập
 – Lập CĐKT phải luôn đảm bảo nguyên tắc: Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn
 – Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành Ngắn hạn và Dài hạn
 + Ngắn hạn: được thu hồi hay thanh toán < 12 tháng, kể từ thời điểm lập BCTC (ko phải thời điểm phát sinh nghiệp vụ)
 + Dài hạn: được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng trở lên, kể từ thời điểm lập BCTC (ko phải thời điểm phát sinh nghiệp vụ)
 – Các tài khoản lưỡng tính vừa có dư nợ, vừa có dư có (131, 331…):
 + Dư nợ: trình bày trong phần Tài sản
 + Dư Có: trình bày trong phần Nợ phải trả
 – Các tài khoản dự phòng (229), khấu hao (214):
 + Dư có: trình bày trong phần Tài sản, dưới dạng số âm (-)
 – Tài khoản Lợi nhuận chưa phân phối
 + Dư Có: trình bày trong phần Nguồn vốn, dưới dạng số dương (+)
 + Dư Nợ: trình bày trong phần Nguồn vốn, dưới dạng số âm (-)
 – Những chỉ tiêu không PS được miễn trình bày nhưng ko được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu
3/Cách lập: xem file
II/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1/Cơ sở lập BCKQHĐKD: Lấy SÔ PHÁT SINH của các tài khoản từ loại 5->9
 – Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.
 – Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9
 => Trong 1 số trường hợp đơn giản lấy từ CĐPS hoặc sổ tài khoản 911
2/Các nguyên tắc lập
 – Lập CĐKT phải luôn đảm bảo nguyên tắc: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (chỉ tiêu 60 trên BCKQKD) = Số phát sinh TK 421 (trên CĐPS)
3/Cách lập: xem file
III/ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (trực tiếp)
1/Cơ sở lập BCKQHĐKD: Lấy SÔ PHÁT SINH của các tài khoản 111+112+113
2/Các nguyên tắc lập
 – Lập CĐKT phải luôn đảm bảo nguyên tắc:Tiền và tương đương tiền cuối năm (chỉ tiêu 70 trênlctt) = Số DƯ cuối kỳ TK 111+112+113 (trên bảng CĐPS)
 – Phân loại các khoản mục thu chi theo từng nhóm nội dung
 – Phân loại thành 3 hoạt động: KINH DOANH, ĐẦU TƯ và TÀI CHÍNH
 + Hoạt động KINH DOANH: là hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính
 + Hoạt động ĐẦU TƯ: là hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không được phân loại là các khoản tương đương tiền
 + Hoạt độngTÀI CHÍNH: là hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của Vốn chủ sở hữu và Vốn vay của doanh nghiệp
 – Những chỉ tiêu không PS được miễn trình bày nhưng ko được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu
3/Cách lập: xem file
IV/ THUYẾT MINH BCTC
1/Cơ sở lập BCKQHĐKD: Căn cứ vào CĐKT, KQKD, LCTT, SỔ KẾ TOÁN
 => Trong 1 số trường hợp đơn giản: lấy từ CĐPS là chủ yếu
2/Các nguyên tắc lập
 – Thuyết mình BCTC: chi tiết số liệu của CĐKT, KQKD, LCTT và các thông tin khác
 – Các khoản mục không phát sinh: thì CÓ THỂ xóa bỏ trên bảng Thuyết minh BCTC
3/Cách lập: xem file

Tải file excel lập báo cáo tài chính theo thông tư 200: Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 bằng excel

Nguồn: Sưu tầm

Chúng tôi đã gởi đến các bạn: Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 bằng excel

Các bạn có thắc mắc về bài viết: Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 bằng excel vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo:  Khóa học lập báo cáo tài chính