Giỏ hàng

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN là hướng dẫn các bạn cách điền vào các chỉ tiêu trên tờ khai thuế mẫu 01/NTNN. Để điền được các chỉ tiêu này các bạn cần một sự tính toán và chuẩn bị các chứng từ liên quan bao gồm: hợp đồng nhà thầu, hóa đơn thuế GTGT, các chứng từ thanh toán.

Cụ thể cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN như sau:

Đầu tiên các bạn lựa chọn kỳ tính thuế cho mình, nếu kê khai theo tháng thì chọn vào tờ khai tháng, nếu kê theo từng lần phát sinh thì chọn vào từng lần phát sinh. Trong thực tế các bạn sẽ gặp tờ khai từng lần phát sinh nhiều hơn.

Cột 1: “Nội dung”

          Phản ánh nội dung công việc mà Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo từng hợp đồng ký kết với Bên Việt Nam. Người nộp thuế khai vào chỉ tiêu này chi tiết các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ của Nhà thầu theo các nhóm ngành nghề tương ứng theo hợp đồng, với các mức tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu… khác nhau.

Trường hợp Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhiều Nhà thầu nước ngoài hoặc một Nhà thầu nước ngoài nhưng có nhiều hợp đồng Nhà thầu thì kê khai riêng theo từng hợp đồng thầu.

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

          Ví dụ 1: Doanh nghiệp ABC tại Việt Nam ký hợp đồng xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu với doanh nghiệp XYZ tại nước ngoài. Doanh nghiệp XYZ sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng bảo hành, bảo dưỡng công trình xây dựng cho Doanh nghiệp ABC thì tại cột (1) “Nội dung” của Tờ khai được ghi như sau:

          Nội dung
(1)
1. Doanh nghiệp XYZ
Xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

– Trường hợp trong hợp đồng Nhà thầu có nhiều hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ khác nhau tính thuế theo tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu khác nhau thì NNT khai thuế tách riêng giá trị của từng hoạt động kinh doanh; nếu không tách riêng được thì khai chung vào một dòng và áp dụng tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Cột 2: “Mã số thuế”

Tại chỉ tiêu này, người nộp thuế ghi mã số thuế của các Nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng Nhà thầu.

Cột 3: “Hợp đồng số … ngày … tháng …”

Người nộp thuế ghi thông tin về hợp đồng Nhà thầu với từng Nhà thầu nước ngoài, bao gồm: số hợp đồng và ngày, tháng ký hợp đồng giữa Bên Việt Nam và Nhà thầu.

Cột 4: “Số tiền thanh toán kỳ này”

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền thực thanh toán trong kỳ của Bên Việt Nam cho Nhà thầu nước ngoài. Số tiền thanh toán được kê khai chi tiết theo từng nội dung công việc trong hợp đồng.

Trường hợp trong tháng có nhiều lần thanh toán cho cùng một hợp đồng Nhà thầu, số tiền ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số tiền thanh toán trong tháng.

 

Số tiền thanh toán phải được tính toán rất là kỹ trước khi khấu trừ lại cho bên nhà thầu.

Cách tính thuế nhà thầu theo giá gross các bạn tham khảo : Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá gross

Cách tính thuế nhà thầu theo giá net các bạn tham khảo: Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu theo giá net

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

Cột 5: “Ngày thanh toán”

Người nộp thuế kê khai vào chỉ tiêu này ngày thanh toán tương ứng với số tiền cho từng hoạt động kinh doanh của từng hợp đồng Nhà thầu. Trường hợp khai thuế Nhà thầu theo tháng mà trong tháng có nhiều lần thanh toán thì không kê khai chỉ tiêu này.

Cột 6: “Doanh thu tính thuế” của thuế GTGT

Số liệu ghi vào cột này là doanh thu tính thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, chưa trừ các khoản thuế phải nộp mà Nhà thầu nước ngoài nhận được, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu (nếu có).

Cách xác định doanh thu tính thuế nhà thầu theo giá gross các bạn tham khảo Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá gross

Cách xác định doanh thu tính thuế nhà thầu theo giá net các bạn tham khảo Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu theo giá net

Cột 7: “Tỷ lệ GTGT”

Người nộp thuế xác định tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo hợp đồng và ghi vào chỉ tiêu này theo thông tư 103/2014/TT-BTC. Cụ thể các bạn tham khảo ở bài viết sau:

Cột 8: “Thuế GTGT phải nộp”

Chỉ tiêu này phản ánh tiền thuế GTGT phải nộp của nhà thầu nước ngoài trong kỳ tính thuế.

 Cụ thể các bạn tham khảo ở bài viết sau: Cách tính thuế gtgt đối với nhà thầu nước ngoài

Cột 9: “Doanh thu tính thuế”của thuế TNDN

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Nhà thầu nước ngoài theo quy định. Doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT, chưa trừ các khoản thuế phải nộp (nếu có) mà Nhà thầu nước ngoài nhận được. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Cách xác định doanh thu tính thuế nhà thầu theo giá gross các bạn tham khảo Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá gross

Cách xác định doanh thu tính thuế nhà thầu theo giá net các bạn tham khảo Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu theo giá net

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

Cột 10: “Tỷ lệ thuế TNDN”

Người nộp thuế xác định tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo hợp đồng và ghi vào chỉ tiêu này theo thông tư 103/2014/TT-BTC. Cụ thể các bạn tham khảo ở bài viết sau: Cách tính thuế tndn nhà thầu nước ngoài

Cột 11: “Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định”

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký kết giữa Việt Nam và Quốc gia/vùng lãnh thổ mà Nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng cư trú.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định thì Bên Việt Nam ký hợp đồng gửi cho cơ quan thuế Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định trong thời hạn 15 ngày trước thời hạn khai thuế. Trường hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản chụp hợp đồng kinh tế mới ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài (nếu có) có xác nhận của người nộp thuế.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài không thuộc diện miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì không kê khai vào chỉ tiêu này.

Cột 12: “Thuế TNDN phải nộp”

Chỉ tiêu này xác định thuế TNDN phải nộp của Nhà thầu nước ngoài trong kỳ tính thuế.

 Cụ thể các bạn tham khảo ở bài viết sau:

Cột 13: “Tổng số thuế phải nộp vào NSNN”

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số thuế phải nộp vào Ngân sách nhà nước trong kỳ đối với từng Nhà thầu nước ngoài.

Tổng số thuế phải nộp Ngân sách được xác định theo công thức:

Tổng số thuế           phải nộp NSNN=Thuế GTGT phải nộp+Thuế TNDN phải nộp

Tổng Cột (6):

 Số liệu ghi vào cột này là tổng cộng doanh số tính thuế GTGT (bao gồm cả thuế GTGT).

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

 Tổng Cột (8):

Số liệu ghi vào cột này là tổng cộng thuế GTGT phải nộp trong kỳ của NTNN trong kỳ.

Tổng Cột (9):

Số liệu ghi vào cột này là tổng cộng doanh thu tính thuế TNDN (bao gồm cả thuế TNDN).

Tổng Cột (11):

Số liệu ghi vào cột này là tổng cộng số thuế được miễn giảm theo Hiệp định của NTNN trong kỳ.

Tổng Cột (12):

Số liệu ghi vào cột này là tổng cộng thuế TNDN phải nộp trong kỳ của NTNN trong kỳ.

 Tổng Cột (13):

Số liệu ghi vào cột này là tổng cộng số thuế phải nộp NSNN mà Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho NTNN.

Như vậy, kế toán Ytho đã hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN cho các bạn. Các bạn có thêm những thắc mắc về bài học: Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN thì hãy xem kỹ những ví dụ của chúng tôi và để lại bình luận cho chúng tôi

Danh sách bài học