Giỏ hàng

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03 NTNN

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03 NTNN là hướng dẫn các bạn điền vào các chỉ tiêu trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03 NTNN. Cách điền vào tờ khai này tương tự như điền vào tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01-NTNN. Điểm khác biệt ở đây là tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01-NTNN là do bên Việt Nam đứng ra khai và nộp thuế, còn tờ khai khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03 NTNN là do nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế.

Trước hết bạn cần lựa chọn kỳ tính thuế: Ở đây có các lựa chọn bao gồm: tờ khai tháng, tờ khai từng lần phát sinh, tờ khai lần đầu hay tờ khai bổ sung. Các bạn ở trường hợp nào thì lựa chọn kỳ tính thuế phù hợp.

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03 NTNN

Cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03 NTNN như sau:

Ct 1: “Ni dung”

Phản ánh nội dung công việc mà Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo từng hợp đồng ký kết với Bên Việt Nam. Người nộp thuế khai vào chỉ tiêu này chi tiết các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ của Nhà thầu theo các nhóm ngành nghề tương ứng theo hợp đồng, với các mức tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu… khác nhau.

Trường hợp Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhiều Nhà thầu nước ngoài hoặc một Nhà thầu nước ngoài nhưng có nhiều hợp đồng Nhà thầu thì kê khai riêng theo từng hợp đồng thầu.

  Ví dụ 1: Doanh nghiệp ABC tại Việt Nam ký hợp đồng xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu với doanh nghiệp XYZ tại nước ngoài. Doanh nghiệp XYZ sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng bảo hành, bảo dưỡng công trình xây dựng cho Doanh nghiệp ABC thì tại cột (1) “Nội dung” của Tờ khai được ghi như sau:

          Nội dung
(1)
1. Doanh nghiệp XYZ
Xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

– Trường hợp trong hợp đồng Nhà thầu có nhiều hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ khác nhau tính thuế theo tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu khác nhau thì NNT khai thuế tách riêng giá trị của từng hoạt động kinh doanh; nếu không tách riêng được thì khai chung vào một dòng và áp dụng tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03 NTNN

Cột 2: “Mã số thuế”

Tại chỉ tiêu này, người nộp thuế ghi mã số thuế của các Nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng Nhà thầu.

Cột 3: “Hợp đồng số … ngày … tháng …”

Người nộp thuế ghi thông tin về hợp đồng Nhà thầu với từng Nhà thầu nước ngoài, bao gồm: số hợp đồng và ngày, tháng ký hợp đồng giữa Bên Việt Nam và Nhà thầu.

Cột 4: “Số tiền thanh toán kỳ này”

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền thực thanh toán trong kỳ của Bên Việt Nam cho Nhà thầu nước ngoài. Số tiền thanh toán được kê khai chi tiết theo từng nội dung công việc trong hợp đồng.

Trường hợp trong tháng có nhiều lần thanh toán cho cùng một hợp đồng Nhà thầu, số tiền ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số tiền thanh toán trong tháng.

Cột 5: “Ngày thanh toán”

Người nộp thuế kê khai vào chỉ tiêu này ngày thanh toán tương ứng với số tiền cho từng hoạt động kinh doanh của từng hợp đồng Nhà thầu. Trường hợp khai thuế Nhà thầu theo tháng mà trong tháng có nhiều lần thanh toán thì không kê khai chỉ tiêu này.

Cột 6: “Doanh thu tính thuế”

Cột (6) : NSD tự nhập, kiểu số, cho phép nhập âm, mặc định là 0. Nếu cột (6) < 0 thì cột (8) = cột (9) = 0

Cột 7: “Tỷ lệ thuế TNDN”

Cột (7): NSD nhập dạng xx,xx%

Cột 8: “Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định”

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký kết giữa Việt Nam và Quốc gia/vùng lãnh thổ mà Nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng cư trú.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định thì Bên Việt Nam ký hợp đồng gửi cho cơ quan thuế Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định trong thời hạn 15 ngày trước thời hạn khai thuế. Trường hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản chụo hợp đồng kinh tế mới ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài (nếu có) có xác nhận của người nộp thuế.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài không thuộc diện miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì không kê khai vào chỉ tiêu này.

Cột 9: “Thuế TNDN phải nộp”

Cột (9) = (6) * (7) -(8), kiểm tra nếu kết quả âm thì (9) = 0, cho phép sửa

Cụ thể về cách tính thuế TNDN nhà thầu các bạn tham khảo:  Cách tính thuế tndn nhà thầu nước ngoài

Trên đây, chúng tôi đã Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03 NTNN cho các bạn, các bạn có thêm thắc mắc về  bài học: Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03 NTNN thì hãy để lại bình luận để mọi người chia sẻ kiến thức cho các bạn nhé.

Danh sách bài học