Giỏ hàng

Hướng dẫn điền vào phụ lục bảng kê nhà thầu nước ngoài mẫu 02-1/NTNN

Phụ lục bảng kê nhà thầu nước ngoài là một phụ lục quan trọng để xây dựng và hình thành tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN.

Sau đây, kế toán Ytho sẽ hướng dẫn các bạn cách điền vào phụ lục bảng kê nhà thầu nước ngoài:

Hướng dẫn điền vào phụ lục bảng kê nhà thầu nước ngoài mẫu 02-1/NTNN

Cột 1: Chỉ tiêu “STT”

Ghi số thứ tự tương ứng với từng tên Nhà thầu trong hợp đồng.

Cột 2: Chỉ tiêu “Tên Nhà thầu nước ngoài”

Người nộp thuế ghi tên từng Nhà thầu nước ngoài tham gia hợp đồng, mỗi Nhà thầu nước ngoài được ghi trên 1 dòng tương ứng những phần việc của Nhà thầu đó.

Cột 3: Chỉ tiêu “Nước cư trú”

Ghi tên nước cư trú của Nhà thầu nước ngoài được ghi trên Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế nước ngoài cấp cho Nhà thầu nước ngoài.

Cột 4: “Mã số thuế tại Việt Nam (nếu có)”

Ghi mã số thuế của Nhà thầu nước ngoài được cơ quan thuế Việt Nam cấp nếu có.

Cột 5: “Mã số thuế tại nước ngoài (nếu có)”

Ghi mã số thuế của Nhà thầu nước ngoài tại nước cư trú do cơ quan thuế nước ngoài cấp nếu có

Cột 6: “Số hợp đồng”

Số liệu ghi vào cột này là số hợp đồng được ký kết giữa bên Việt Nam khấu trừ, nộp thuế thay các Nhà thầu nước ngoài.

Cột 7: “Nội dung hợp đồng”

Chỉ tiêu này phản ánh nội dung công việc mà Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo từng phần việc được thỏa thuận trong hợp đồng ký kết với Bên Việt Nam. Người nộp thuế khai các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ của Nhà thầu theo các nhóm ngành nghề tương ứng theo hợp đồng.

Cột 8: “Địa điểm thực hiện”

NNT ghi địa phương nơi diễn ra các hoạt động của Nhà thầu nước ngoài thực hiện những phần việc được ghi trong hợp đồng giữa Bên Việt Nam và Nhà thầu nước ngoài.

Cột 9: “Thời hạn hợp đồng”

Ghi ngày, tháng thực tế bắt đầu và kết thúc phần việc theo hợp đồng của Nhà thầu nước ngoài.

Cột 10a: “Giá trị hợp đồng nguyên tệ”

Số liệu ghi tại chỉ tiêu này là giá trị hợp đồng được tính bằng ngoại tệ đã được thỏa thuận và ghi trên hợp đồng.

Cột 10b: “Giá trị tiền VN quy đổi”

Số liệu ghi tại chỉ tiêu này là số tiền Đồng Việt Nam được quy đổi từ ngoại tệ tại cột 10a theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Cột 11a: “Giá trị nguyên tệ”

Số liệu ghi tại chỉ tiêu này là giá trị hợp đồng được tính bằng ngoại tệ đã được thoả thuận và ghi trên hợp đồng thanh lý giữa Bên Việt Nam và Nhà thầu nước ngoài.

Cột 11b: “Giá trị tiền VN quy đổi”

Số liệu ghi tại chỉ tiêu này là số tiền Đồng Việt Nam được quy đổi từ ngoại tệ tại cột 11a theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Cột 12: “Số lượng lao động”

Số liệu ghi trên cột này là số lượng lao động theo phần việc của từng nhà thầu nước ngoài.

 

Chúng tôi đã hướng dẫn điền vào phụ lục bảng kê nhà thầu nước ngoài mẫu 02-1/NTNN cho các bạn. Các bạn có thắc mắc về bài học: hướng dẫn điền vào phụ lục bảng kê nhà thầu nước ngoài mẫu 02-1/NTNN hãy liên hệ cho chúng tôi.

Danh sách bài học