Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai bảng kê chi tiết mẫu 06-1-BK-TNCN

Hướng dẫn kê khai bảng kê chi tiết mẫu 06-1-BK-TNCN được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Hướng dẫn kê khai bảng kê chi tiết mẫu 06-1-BK-TNCN như sau:

[01] Kỳ tính thuế: Ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế.

[02] Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

[03] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập uỷ quyền khai quyết toán thuế cho Đại lý thuế thì phải ghi rõ ràng, đầy đủ tên của Đại lý thuế theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đại lý thuế.

Hướng dẫn kê khai bảng kê chi tiết mẫu 06-1-BK-TNCN

[05] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của Đại lý thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[06] STT: Ghi rõ số thứ tự từ nhỏ đến lớn của cá nhân chuyển nhượng chứng khoán.

[07] Họ và tên: ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên của từng cá nhân chuyển nhượng chứng khoán.

[08Mã số thuế: ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của cá nhân chuyển nhượng chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp (nếu chưa có mã số thuế thì bỏ trống).

[09] Số CMND/Hộ chiếu: ghi rõ ràng, đầy đủ số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu đối với cá nhân chưa có mã số thuế.

[10] Tổng giá trị chuyển nhượng trong kỳ: là tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng của từng cá nhân trong kỳ.

[11] Thuế TNCN đã khấu trừ: là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ của cá nhân chuyển nhượng chứng khoán trong kỳ.

[12] Tổng cộng tổng giá trị chuyển nhượng trong kỳ: Chỉ tiêu này là tổng cột chỉ tiêu [10].

[13] Tổng cộng thuế TNCN đã khấu trừ: Chỉ tiêu này là tổng cột chỉ tiêu [11].