Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-1-TĐ-GTGT

Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-1 TĐ/GTGT:

Bảng kê mẫu số 01-1/TĐ-GTGT dùng trong trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có nhà máy thủy điện tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi cơ sở sản xuất thủy điện đóng trụ sở vừa có hoạt động sản xuất thủy điện và hoạt động sản xuất kinh doanh khác, cơ sở sản xuất thủy điện phải xác định riêng và thực hiện khai số thuế GTGT phát sinh phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện theo từng nhà máy điện vào phụ lục Bảng kê số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện mẫu số 01-1/TĐ-GTGT để nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu từ các nhà máy thủy điện.

– Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05]: ghi đúng theo tờ khai thuế GTGT.

Chỉ tiêu (2): “Tên nhà máy thủy điện”: cho phép NSD tự nhập, kiểu text, tối đa 200 ký tự.

Chỉ tiêu (3): Mã số thuế: Cho phép nhập tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc mã số thuế.

Chỉ tiêu (4): nhập số thuế GTGT đầu ra của hoạt động sản xuất thủy điện.

Chỉ tiêu (5): nhập số thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động sản xuất thủy điện của nhà máy thủy điện.

 Chỉ tiêu (6): số thuế  GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện được xác định bằng chỉ tiêu (4)-(5).