Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-2 TĐ-GTGT

Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-2 TĐ-GTGT:

Trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có nhà máy thủy điện tại địa phương khác với nơi đóng trụ sở chính của cơ sở sản xuất thủy điện; cơ sở sản xuất thủy điện có nhiều nhà máy nằm trên các địa bàn các tỉnh, thành phố khác nhau hoặc cơ sở sản xuất thủy điện có nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh, thành phố thì thực hiện khai vào phụ lục này để xác định số thuế GTGT phải nộp cho từng địa phương.

– Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05]: ghi đúng theo tờ khai thuế GTGT.

Chỉ tiêu (1): STT: nhập kiểu text

Chỉ tiêu (2): “Tên nhà máy”: cho phép NSD tự nhập, kiểu text, tối đa 200 ký tự.

Chỉ tiêu (3): “Mã số thuế”: cho phép NSD nhập tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST Cột “Chọn”: Cho phép NSD chọn nếu là nhà máy thủy điện, nếu khác thì không

Chỉ tiêu (4): “CQT địa phương nơi phát sinh hoạt động sản xuất thủy điện”: UD hỗ trợ chọn cột Cơ quan thuế quản lý cấp Cục trong danh mục

Chỉ tiêu (5): nhập tỷ lệ phân bổ thuế GTGT của nhà máy thủy điện X (=100%), tỷ lệ phân bổ thuế GTGT của nhà máy thủy điện X nộp cho địa phương A theo tỷ lệ tương ứng giá trị đầu tư nhà máy thuộc địa phương A, địa phương B theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Chỉ tiêu (6): nhập số thuế GTGT phải nộp của nhà máy thủy điện cho các địa phương