Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT tạm tính trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh tờ khai 05-GTGT

Hôm nay, YTHO sẽ hướng dẫn kê khai thuế GTGT tạm tính trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh tờ khai 05-GTGT cho các bạn:

Khi người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh (nơi không đóng trụ sở chính) thì người nộp thuế phải kê khai thuế tại địa phương xảy ra hoạt động kinh tế đó. Chi tiết cách điền các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT tạm tính trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh mẫu 05/GTGT như sau:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT tạm tính trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh tờ khai 05/GTGT

Chỉ tiêu “Doanh số của hàng hóa dịch vụ chịu thuế” trên Tờ khai thuế GTGT bao gồm doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT và được ghi theo loại thuế suất 5% và 10%.

– Chỉ tiêu [21] ghi doanh số của HHDV chịu thuế suất 5%.

Chỉ tiêu “Doanh số của hàng hóa dịch vụ chịu thuế” trên Tờ khai thuế GTGT bao gồm doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT và được ghi theo loại thuế suất 5% và 10%.

– Chỉ tiêu [22] ghi doanh số của HHDV chịu thuế suất 10%.

Chỉ tiêu “Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu” là tỷ lệ (%) giữa thuế GTGT tạm nộp so với doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT. Tỷ lệ này là 1% đối với HHDV chịu thuế suất 5% và 2% đối với HHDV chịu thuế suất 10%. Cơ sở kinh doanh phải ghi theo từng loại thuế suất như sau:

– Chỉ tiêu [23] ghi tỷ lệ1% tạm nộp tính trên doanh thu.

Chỉ tiêu “Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu” là tỷ lệ (%) giữa thuế GTGT tạm nộp so với doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT. Tỷ lệ này là 1% đối với HHDV chịu thuế suất 5% và 2% đối với HHDV chịu thuế suất 10%. Cơ sở kinh doanh phải ghi theo từng loại thuế suất như sau:

– Chỉ tiêu [24] ghi tỷ lệ 2% tạm nộp tính trên doanh thu.

Chỉ tiêu “Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này” là số thuế GTGT tạm tính phải nộp của HHDV chịu thuế GTGT trong kỳ và được xác định bằng doanh số của HHDV chịu thuế GTGT trong kỳ nhân (x) với tỷ lệ tạm nộp trên doanh thu. Cơ sở kinh doanh phải ghi số thuế tạm tính phải nộp trong kỳ theo từng loại thuế suất thuế GTGT; Cụ thể như sau:

– Chỉ tiêu [25] ghi số thuế GTGT tạm tính phải nộp kỳ này loại thuế suất 5%.

Chỉ tiêu [25] = Chỉ tiêu [21] x 1%

Chỉ tiêu “Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này” là số thuế GTGT tạm tính phải nộp của HHDV chịu thuế GTGT trong kỳ và được xác định bằng doanh số của HHDV chịu thuế GTGT trong kỳ nhân (x) với tỷ lệ tạm nộp trên doanh thu. Cơ sở kinh doanh phải ghi số thuế tạm tính phải nộp trong kỳ theo từng loại thuế suất thuế GTGT; Cụ thể như sau:

– Chỉ tiêu [26] ghi số thuế GTGT tạm tính phải nộp kỳ này loại thuế suất 10%.

Chỉ tiêu [26] = Chỉ tiêu [22] x 2%

Chỉ tiêu [27] “Tổng số thuế phải nộp”:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “Tổng số thuế phải nộp” là tổng số thuế tạm tính phải nộp kỳ này của HHDV chịu thuế suất 5% và số thuế tạm tính phải nộp kỳ này của HHDV chịu thuế suất 10%.

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT tạm tính trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh tờ khai 05/GTGT

Chỉ tiêu [27] = Chỉ tiêu [25] + Chỉ tiêu [26]

Sau đó khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Bài giảng trong series