Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN theo quý

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN theo quý

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN theo quý – Tờ khai mẫu 05/KK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN theo quý của kế toán YTHO như sau:

Để có thể điền vào tờ khai mẫu 05/KK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân các bạn cần phải có file excel tính được thuế theo quý (tổng hợp của 3 tháng).

Sau khi đã có được file rồi tiếp theo các bạn làm như sau:

Trước hết các bạn cần tải phần mềm HTKK mới nhất.

Sau đó các bạn mở phần mềm HTKK lên thực hiện các thao tác như sau:

Chọn vào mục thuế thu nhập cá nhân, chọn đến tờ khai 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015)

Tiếp theo phần mềm hiện ra như sau:

Phần mềm lại hiện ra như sau:

 

Điền vào các chỉ tiêu trên tờ khai (chúng tôi bỏ qua các chỉ tiêu không cần thiết, chỉ hướng dẫn các chỉ tiêu cần thiết):

[21] Tổng số người lao động: Là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong kỳ.

[22] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: Là tổng số cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong kỳ.

[23] Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế: Chỉ tiêu [23] = [24] + [25]

[24] Cá nhân cư trú: Là số cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế.

[25] Cá nhân không cư trú: Là số cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế.

[26] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân: Chỉ tiêu [26] = [27] + [28]

[27] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú trong kỳ.

[28] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ.

[29] Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế: Chỉ tiêu [29] = [30] + [31]

[30] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ.

[31] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ.

[32] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: Chỉ tiêu [32] = [33] + [34]

[33] Cá nhân cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân cư trú trong kỳ.

[34] Cá nhân không cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ.

[35] Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

[36] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ trên khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động. Chỉ tiêu [35] = [36] * 10%.

Sau khi các bạn đã điền xong các chỉ tiêu, tiếp theo các bạn kiểm tra, nhấn ghi và kết xuất file xml để gởi đến cơ quan thuế.

Tham khảo:

 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Quay lại:

Bài học thuế TNCN:

 Bài giảng học thuế TNCN

Bài giảng học kế toán thực hành

 Bài giảng học kế toán thực hành