Giỏ hàng

Hướng dẫn kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu

Hướng dẫn kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu được chia sẻ bởi YTHO

Đối với những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT trực tiếp thì các doanh nghiệp này cũng phải kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu. Sau đây chúng tôi gởi tới các bạn bài học “kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu”

Đối tượng kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu bao gồm:

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh

Cách kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu trực tiếp như sau:

Lựa chọn kỳ tính thuế theo tờ khai năm hoặc theo từng lần phát sinh theo đăng ký với cơ quan thuế

Sau khi lựa chọn kỳ tính thuế thì người nộp thuế đi vào lập tờ khai thuế TNDN (mẫu số 04/TNDN) như sau:

Chỉ tiêu [02]- doanh thu tính thuế đối với dịch vụ: Nhập dạng số không âm.

Chỉ tiêu [03]- tỷ lệ (%) đối với dịch vụ: Nhập dạng xx,xx.

Cột chỉ tiêu [04] – số thuế dịch vụ phải nộp: Chỉ tiêu cột (4) = (2) * (3)

Cột chỉ tiêu [05] – doanh thu tính thuế đối với kinh doanh hàng hóa: Nhập dạng số không âm.

Cột chỉ tiêu  [06]- tỷ lệ (%) đối với kinh doanh hàng hóa: Nhập dạng xx,xx.

Cột chỉ tiêu [07] – số thuế kinh doanh hàng hóa phải nộp: Chỉ tiêu cột (7) = (5) * (6).

Cột chỉ tiêu [08] – doanh thu tính thuế với hoạt động khác: Nhập dạng số không âm.

Cột chỉ tiêu [09] – tỷ lệ (%) đối với hoạt động khác: Nhập dạng xx,xx.

Cột chỉ tiêu [10] – số thuế hoạt động khác phải nộp: Chỉ tiêu cột (10) = (8) * (9).

Cột chỉ tiêu [11] – tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Chỉ tiêu cột (11) = (4) + (7) + (10).

Tỷ lệ % trên doanh thu Người nộp thuế căn cứ như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.

Người nộp thuế tham khảo ví dụ sau để làm cho tốt:

Ví dụ 3: Đơn vị sự nghiệp A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà một (01) năm là 100 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động cho thuê nhà nêu trên do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng x 5% = 5.000.000 đồng.