Giỏ hàng

Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn

Hướng dẫn khai báo mất cháy hỏng hóa đơn mẫu BC21/AC được hướng dẫn bởi kế toán YTHO

Ngày, tháng, năm phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn :

   • Cho phép NSD tự nhập theo định dạng dd/mm/yyyy,
   • Kiểm tra: 01/01/2011 <= Ngày mất <= Ngày báo cáo.
   • Bắt buộc nhập

(Tổ chức, cá nhân) lấy tự động từ Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn từ trên xuống

Cột 1: Chỉ tiêu “Số thứ tự”

Ghi số thứ tự từng loại hoá đơn, ứng dụng hỗ trợ tự động tăng.

Cột 2: Chỉ tiêu “Mẫu hóa đơn”:

Người sử dụng chọn trong combobox, mã loại hóa đơn bao gồm : 01GTKT,06HDXK…….

Cột 3: Chỉ tiêu “Tên loại hóa đơn”

Tên của loại hóa đơn tương ứng với mã hóa đơn như ở trên cột 2, ví dụ : mã hóa đơn 01GTKT có tên là Hóa đơn giá trị gia tăng …..

Cột 4: Chỉ tiêu “Mẫu số”

Ghi mẫu số tương ứng với mã loại hóa đơn trên cột 2.

 • : NSD nhập Mẫu số theo đúng cấu trúc được quy định trong thông tư với độ dài tối đa 20 ký tự, và bắt buộc nhập 11 ký tự đầu theo đúng cấu trúc quy định trong thông tư (trừ tem, vé, thẻ) gồm:
  • 6 ký tự đầu là mặc định theo Tên loại hóa đơn
  • Ký tự thứ 7 là số liên nhập dạng số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 9.
  • Ký tự thứ 8 phải là dấu “/”
  • ký tự tiếp theo là STT của mẫu trong một loại hóa đơn
  • Đối với các loại hóa đơn của Bưu điện thì thêm chữ BD hoặc IV vào sau ký hiệu mẫu

Cột 5: Chỉ tiêu “Ký hiệu”

 • Ghi lại mã ký hiệu của hóa đơn.
 • Đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập tương tự như ở Thông báo phát hành. Riêng đối với hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 02 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành) (Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC).

Cột 6: Chỉ tiêu “Từ số”

 • NSD tự nhập.
  • Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu
  • Từ số không âm và nhỏ hơn hoặc bằng Đến số

 

Cột 7: Chỉ tiêu “Đến số”

 • NSD tự nhập
  • Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu
  • Đến số lớn hơn hoặc bằng Từ số

Cột 8: Chỉ tiêu “Số lượng”

 • Ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số) + 1, không cho phép sửa
 •  

Cột 9: Chỉ tiêu “Liên hóa đơn”

 • NSD tự nhập, kiểu text: Ví dụ: Nếu hóa đơn bị mất các liên 2;5;6 thì nhập giá trị tại cột Liên hóa đơn là 2;5;6

Cột 10: Chỉ tiêu “Ghi chú”

 • NSD tự nhập các thông tin ghi chú cần thiết

 

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn

 

 • NSD tự nhập kiểu text, độ dài tối đa 100 ký tự
 • Bắt buộc nhập