Giỏ hàng

Hướng dẫn khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân số 01-kk-bhđc

Hướng dẫn khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân số 01-kk-bhđc như sau:

Hướng dẫn khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân số 01-kk-bhđc

Chỉ tiêu [21] [24] [26] [28]: Mặc định là 0, cho phép nhập số không âm..

Chỉ tiêu [22]: Mặc định là 0, cho phép nhập số không âm, kiểm tra chỉ tiêu [22] <= chỉ  tiêu [21], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [22] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [21]”.

Chỉ tiêu [23]: Mặc định là 0, cho phép nhập số không âm, kiểm tra chỉ tiêu [23] <= chỉ tiêu [22], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [23] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [22]”.

Chỉ tiêu [25]: Chỉ tiêu [25] = [24] * 10%, không cho phép sửa.

Chỉ tiêu [27]: Chỉ tiêu [27] = [26] * 10%, không cho phép sửa.

Chỉ tiêu [29]: Mặc định là 0, cho phép nhập số không âm, kiểm tra chỉ tiêu [29] <= chỉ tiêu [28], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [29] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [28]”

Chỉ tiêu [30]: Mặc định là 0, cho phép nhập số không âm, kiểm tra chỉ tiêu [30] <= chỉ tiêu [29], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [30] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [29]”.

Chỉ tiêu [31]: Chỉ tiêu [31] = [23] + [25] + [27] + [30].