Giỏ hàng

Hướng dẫn khai tờ khai thuế TNCN số 01-KK-XS theo quý

Hướng dẫn khai tờ khai thuế TNCN số 01-KK-XS theo quý như sau:

Hướng dẫn khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân số 01-kk-bhđc

Chỉ tiêu [01] Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ thực hiện kê khai (tháng, quý, năm). Trường hợp khai thuế tháng thì gạch quý, khai thuế quý thì gạch tháng. Thời hạn nộp tờ khai thuế tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế và nộp thuế theo quý. Việc khai thuế theo quý được căn cứ vào số thuế của tháng phát sinh đầu tiên trong năm. Kỳ tính thuế được xác định ổn định theo năm.
Chỉ tiêu [02] Lần đầu: Nếu khai thuế lần đầu thì đánh dấu vào x vào ô
Chỉ tiêu [03] Bổ sung lần thứ: Trường hợp khai sau lần đầu tiên thì được xác định là khai bổ sung và đánh dấu vào ô này.
Chỉ tiêu [04]Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in HOA theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Chỉ tiêu [05] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế do cơ quan thuế cấp.
Chỉ tiêu [06], [07], [08], Địa chỉ: Ghi đúng theo địa chỉ trụ sở nơi đăng ký kinh doanh theo giấy phép kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế.
Chỉ tiêu [09],[10],[11] Ghi các nội dung về số điện thoại, số fax, địa chỉ email (nếu không có thì bỏ trống).
Chỉ tiêu [12]Tên đại lý thuế (nếu có): Trường hợp NNT ký hợp đồng dịch vụ với đại lý thuế để thay mặt NNT khai thuế thì ghi rõ tên của đại lý thuế.

Hướng dẫn khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân số 01-kk-bhđc

Chỉ tiêu [13]Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của đại lý thuế
Chỉ tiêu [14],[15],[16],[17],[18],[19]: Ghi đầy đủ đại chỉ theo đăng ký của Đại lý thuế; ghi các nội dung về số fax, điện thoại, email( nếu không có thì bỏ trống).
Chỉ tiêu [20] Hợp đồng đại lý thuế: Ghi đầy đủ số, ngày của hợp đồng đại lý thuế ( đang thực hiện) mà NNT đã ký với đại lý
Chỉ tiêu [21] Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số trong kỳ: là tổng số hoa hồng đã trả cho đại lý xổ số trong kỳ.
Chỉ tiêu [22] Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ: là tổng thu nhập đã trả cho các đại lý xổ số nhận hoa hồng đến mức khấu trừ thuế.
Chỉ tiêu [23] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: là tổng số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý nhận hoa hồng theo biểu thuế lũy tiến quy định tại Thông tư 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009.