Giỏ hàng

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01-AC)

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01-AC) đối với những doanh nghiệp nhận in hóa đơn cần làm báo cáo tình hình nhận in hóa đơn có thể làm theo kỳ hoặc làm theo quý.như sau:

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01-AC)

Cột số 1 – Số thứ tự:

Ghi số thứ tự từng loại trong báo cáo tình hình nhận in hoá đơn, ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

Cột số 2 – Tổ chức cá nhân đặt in – Mã số thuế:

NSD tự nhập theo đúng quy định về cấu trúc mã số thuế (10 hoặc 13 ký tự).

Cột số 3 – Tổ chức cá nhân đặt in – Tên:

Người sử dụng tự nhập.

Cột số 4 – Hợp đồng – Số:

Người sử dụng tự nhập, kiểu text.

Cột số 5 – Hợp đồng – Ngày:

Người sử dụng tự nhập kiểu ngày tháng. Ngày hợp đồng phải nằm trong kỳ báo cáo.

Cột Combobox – Mã hóa đơn:

Người sử dụng chọn trong combobox, mã loại hóa đơn bao gồm : 01GTKT, 06HDXK…….

Cột số 6 – Tên hóa đơn:

Tên của loại hóa đơn tương ứng với mã hóa đơn như ở trên cột 7, ví dụ : mã hóa đơn 01GTKT có tên là Hóa đơn giá trị gia tăng ….

6

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01-AC)

Cột số 7 – Ký hiệu mẫu hóa đơn:

Ghi mẫu số tương ứng với mã loại hóa đơn trên cột combobox

NSD nhập Mẫu số theo đúng cấu trúc được quy định trong thông tư với độ dài tối đa 20 ký tự, và bắt buộc nhập 11 ký tự đầu theo đúng cấu trúc quy định trong thông tư (trừ tem, vé, thẻ) gồm:

 • 6 ký tự đầu là mặc định theo Tên loại hóa đơn
 • Ký tự thứ 7 là số liên nhập dạng số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 9.
 • Ký tự thứ 8 phải là dấu “/”
 • Ký tự tiếp theo là STT của mẫu trong một loại hóa đơn
 • Đối với các loại hóa đơn của Bưu điện thì thêm chữ BD hoặc IV vào sau ký hiệu mẫu

Cột số 8 – Ký hiệu hóa đơn:

Người sử dụng tự nhập. Nếu trong phần Ký hiệu mà ký tự cuối cùng là P (Doanh nghiệp đặt in) thì bắt buộc nhập các thông tin về Doanh nghiệp in và Hợp đồng đặt in.

Cột số 9 – Từ số:

Người sử dụng tự nhập theo đúng cấu trúc 10 hoặc 13 ký tự.

Cột số 10 – Đến số:

  • NSD tự nhập
   • Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu
   • Đến số >= Từ số

Cột số 11 – Số lượng:

Ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số)  + 1, không cho phép sửa