Giỏ hàng

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT tạm tính trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh – Mẫu 05-GTGT

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT tạm tính trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh – Mẫu 05-GTGT là chúng tôi hướng dẫn các bạn cách điền vào tờ khai thuế GTGT mẫu 05-GTGT

Kế toán Ytho xin hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT tạm tính trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh – Mẫu 05 – GTGT như sau:

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT tạm tính trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh – Mẫu 05-GTGT

Chỉ tiêu “Doanh số của hàng hóa dịch vụ chịu thuế” trên Tờ khai thuế GTGT bao gồm doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT và được ghi theo loại thuế suất 5% và 10%.

– Chỉ tiêu [21] ghi doanh số của HHDV chịu thuế suất 5%.

Chỉ tiêu “Doanh số của hàng hóa dịch vụ chịu thuế” trên Tờ khai thuế GTGT bao gồm doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT và được ghi theo loại thuế suất 5% và 10%.

– Chỉ tiêu [22]  ghi doanh số của HHDV chịu thuế suất 10%.

Chỉ tiêu “Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu” là tỷ lệ (%) giữa thuế GTGT tạm nộp so với doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT. Tỷ lệ này là 1% đối với HHDV chịu thuế suất 5% và 2% đối với HHDV chịu thuế suất 10%. Cơ sở kinh doanh phải ghi theo từng loại thuế suất như sau:

– Chỉ tiêu [23]  ghi tỷ lệ 1% tạm nộp tính trên doanh thu.

Chỉ tiêu “Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu” là tỷ lệ (%) giữa thuế GTGT tạm nộp so với doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT. Tỷ lệ này là 1% đối với HHDV chịu thuế suất 5% và 2% đối với HHDV chịu thuế suất 10%.

– Chỉ tiêu [24]  ghi tỷ lệ 2% tạm nộp tính trên doanh thu.

Chỉ tiêu “Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này” là số thuế GTGT tạm tính phải nộp của HHDV chịu thuế GTGT trong kỳ và được xác định bằng doanh số của HHDV chịu thuế GTGT trong kỳ nhân (x) với tỷ lệ tạm nộp trên doanh thu. Cơ sở kinh doanh phải ghi số thuế tạm tính phải nộp trong kỳ theo từng loại thuế suất thuế GTGT;

– Chỉ tiêu [25] ghi số thuế GTGT tạm tính phải nộp kỳ này loại thuế suất 5%.

Chỉ tiêu [25] = Chỉ tiêu [21] x 1%

Chỉ tiêu “Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này” là số thuế GTGT tạm tính phải nộp của HHDV chịu thuế GTGT trong kỳ và được xác định bằng doanh số của HHDV chịu thuế GTGT trong kỳ nhân (x) với tỷ lệ tạm nộp trên doanh thu. Cơ sở kinh doanh phải ghi số thuế tạm tính phải nộp trong kỳ theo từng loại thuế suất thuế GTGT;

– Chỉ tiêu [26] ghi số thuế GTGT tạm tính phải nộp kỳ này loại thuế suất 10%.

Chỉ tiêu [26] = Chỉ tiêu [22] x 2%

Chỉ tiêu [27] “Tổng số thuế phải nộp”:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “Tổng số thuế phải nộp” là tổng số thuế tạm tính phải nộp kỳ này của HHDV chịu thuế suất 5% và số thuế tạm tính phải nộp kỳ này của HHDV chịu thuế suất 10%.

Chỉ tiêu [27]  =   Chỉ tiêu [25]  + Chỉ tiêu [26]

Chúng tôi đã hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT tạm tính trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh – Mẫu 05-GTGT cho các bạn. Các bạn có thắc mắc về bài viết: hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT tạm tính trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh – Mẫu 05-GTGT vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.