Giỏ hàng

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 được kế toán YTHO gởi đến các bạn chuẩn bị quyết toán thuế cho năm 2016.

Vì sao doanh nghiệp cần quyết toán thuế TNDN?

Theo quy định tại điều 16 và điều 17 thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 156/2013/TT-BTC thì:

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì doanh nghiệp căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra sau khi doanh nghiệp đã khai quyết toán thuế năm, nếu phát hiện tăng số thuế phải nộp so với số thuế doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp đối với toàn bộ số thuế phải nộp tăng thêm đó tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đến ngày thực nộp tiền thuế.

Như vậy việc không tạm tính thuế và quyết toán thuế mang đến nhiều hậu quả cho doanh nghiệp. Mức phạt tiền thuế doanh nghiệp tham khảo thêm tại thông tư 166/2013/TT-BTC

Để thực hiện quyết toán thuế TNDN doanh nghiệp cần chuẩn bị:

+ Sổ sách kế toán năm từ ngày 01/01/2016 – 31/12/2016

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm

Xét ví dụ sau:

Giả sử doanh nghiệp có tình hình kinh doanh trong năm 2016 như sau:

Nội dungQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  100,000,000  300,000,000  230,000,000  500,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu    
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  100,000,000  300,000,000  230,000,000  500,000,000
4. Giá vốn hàng bán    60,000,000  180,000,000  138,000,000  300,000,000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ    40,000,000  120,000,000    92,000,000  200,000,000
6. Doanh thu hoạt động tài chính    50,000,000    50,000,000    50,000,000    50,000,000
7. Chi phí tài chính    40,000,000    40,000,000    40,000,000    40,000,000
8. Chi phí bán hàng    10,000,000    30,000,000    23,000,000    50,000,000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp    20,000,000    60,000,000    46,000,000  100,000,000

Biết rằng doanh nghiệp có số lỗ năm ngoái chuyển sang 10 000 000 VNĐ.

Cuối năm doanh nghiệp phát hiện trong quý 3 2016 doanh nghiệp có một khoảng thanh toán chi phí tiếp khách 30 000 000 VNĐ thanh toán bằng tiền mặt.

Doanh nghiệp thực hiện như sau:

Nội dungQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4Cả Năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  100,000,000  300,000,000  230,000,000  500,000,000   1,130,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu     
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)  100,000,000  300,000,000  230,000,000  500,000,000   1,130,000,000
4. Giá vốn hàng bán    60,000,000  180,000,000  138,000,000  300,000,000      678,000,000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)    40,000,000  120,000,000    92,000,000  200,000,000      452,000,000
6. Doanh thu hoạt động tài chính    50,000,000    50,000,000    50,000,000    50,000,000      200,000,000
7. Chi phí tài chính    40,000,000    40,000,000    40,000,000    40,000,000      160,000,000
– Trong đó: Chi phí lãi vay     
8. Chi phí bán hàng    10,000,000    30,000,000    23,000,000    50,000,000      113,000,000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp    20,000,000    60,000,000    46,000,000  100,000,000      196,000,000
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 -22) – 25 – 26    20,000,000    40,000,000    33,000,000    60,000,000      183,000,000
11. Thu nhập khác     
12. Chi phí khác     
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)     
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)    20,000,000    40,000,000    33,000,000    60,000,000      183,000,000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành      2,000,000      8,000,000      6,600,000    12,000,000        34,600,000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại     
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)    18,000,000    32,000,000    26,400,000    48,000,000      146,400,000
Tiền thuế đã nộp      2,000,000      7,000,000      6,000,000    11,000,000        26,000,000
Số còn phải nộp còn lại khi quyết toán           8,600,000

Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

+ Phải bù trừ lỗ của năm trước chuyển sang vào quý 1. Số lỗ được chuyển tiếp tối đa không quá 5 năm

+ Xem xét những khoản chi được trừ và không được trừ quy định tại thông tư 96/2015/TT-BTC.

Sau khi đã tính được số thuế TNDN phải nộp và còn phải nộp các bạn xem cách điền vào các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN tại đây. Trước khi điền các chỉ tiêu trên tờ khai thì bạn phải chọn các phụ lục liên quan. Riêng phụ lục 03-1A/TNDN thì doanh nghiệp nào cũng bắt buộc phải chọn để tải báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm.

Ủng hộ cho YTHO:  Dịch vụ quyết toán thuế TNDN