Giỏ hàng

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp toàn tập

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp toàn tập là tất cả những thủ tục cần thiết để xóa mã số thuế và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp thì có khá là nhiều bước.

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp được hướng dẫn tại điều 202 luật doanh nghiệp 2014 như sau:

  1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp
  2. Thanh lý tài sản của doanh nghiệp
  3. Thông báo quyết định tới toàn công ty và cơ quan đăng ký kinh doanh
  4. Phương án xử lý các khoản nợ theo thứ tự sau:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Ngoài thực tế thì các bạn cần thực hiện các bước  giải thể doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Giải thể các chi nhánh của doanh nghiệp

Bước 2: Quyết toán các khoản nợ với cơ quan thuế

Bước 3: Giải thể trụ sở chính của doanh nghiệp

Ở mỗi bước thì bạn cần chuẩn bị những loại hồ sơ khác nhau

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp như sau:

Ở bước 1: Giải thể các chi nhánh của doanh nghiệp

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần

Hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của công ty cổ phần

Bước 2: Quyết toán các khoản nợ với cơ quan thuế

+ Tiến hành thanh lý các tài sản của doanh nghiệp

+ Hủy hóa đơn của doanh nghiệp

+ Nộp các bộ hồ sơ quyết toán, sổ sách kế toán theo yêu cầu của chi cục thuế

Bước 3: Giải thể trụ sở chính của doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ giải thể công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Tham khảo:  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của chúng tôi