Giỏ hàng

Hướng dẫn xác định công ty mẹ công ty con

Xác định công ty mẹ công ty con là một trong những công đoạn quan trọng trong việc xác định người lập báo cáo tài chính hợp nhất. Đồng thời công đoạn này cũng là một trong những công đoạn cần thiết mà nhà đầu tư phải học qua để biết cách đầu tư cho hợp lý. Đối với người học thì bài học này có vai trò cực kỳ quan trọng. Không ít các bạn sinh viên nhầm lẫn trong việc Xác định công ty mẹ công ty con

Sau đây kế toán Ytho sẽ giới thiệu đến các bạn bài học: Hướng dẫn xác định công ty mẹ công ty con

hướng dẫn xác định công ty mẹ công ty con

1. Một công ty được coi là công ty mẹ của một công ty khác nếu có quyền kiểm soát thông qua việc chi phối các chính sách tài chính và hoạt động nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của công ty này mà không chỉ xét tới hình thức pháp lý, hay tên gọi của công ty đó. Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết trực tiếp hoặc gián tiếp ở Công ty con. Trường hợp có sự khác biệt giữa tỷ lệ quyền biểu quyết theo giấy đăng ký kinh doanh và tỷ lệ quyền biểu quyết tính trên cơ sở vốn thực góp thì quyền biểu quyết được xác định theo điều lệ doanh nghiệp hoặc theo sự thống nhất giữa các bên;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty con;

c) Có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;

d) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty con;

đ) Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết;

e) Có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận.

2. Khi xác định quyền kiểm soát của công ty mẹ, ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp phải xem xét quyền biểu quyết tiềm năng phát sinh từ các quyền chọn mua hoặc các công cụ nợ và công cụ vốn có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại thời điểm hiện tại. Nếu các công cụ nợ và công cụ vốn nêu trên không được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại thời điểm hiện tại, ví dụ không thể chuyển đổi trước một thời điểm nào đó trong tương lai hoặc cho đến khi một sự kiện trong tương lai xảy ra thì không được sử dụng để xác định quyền kiểm soát.

Chúng tôi đã gởi đến các bạn lý thuyết để xác định công ty mẹ công ty con. Nếu các bạn không có khả năng xác định công ty mẹ công ty con trong thực tế hãy để lại bình luận bên dưới để mọi người vào thảo luận nhé.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất