Giỏ hàng

Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

Khi chưa lập hóa đơn điện tử thì không có gì để nói, nhưng khi lập hóa đơn điện tử rồi thì mới có nhiều điều để nói. Lập ra một hóa đơn để nó sử dụng được thì có quá nhiều thủ tục, đưa bài học đến đây với các bạn làm chúng tôi cũng cảm thấy tội cho các bạn, học nhiều quá mà, nhưng không học thì không có được, có học thì mới có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền.

Bây giờ chúng tôi sẽ Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập, đồng thời chúng tôi cũng chỉ cách thức để các bạn có thể báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.


2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Báo cáo sử dụng, ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Trước đây được quy định tại:
Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.
Hiện nay:
Báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử và việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử được gửi báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử theo đường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.