Giỏ hàng

Kê khai nộp thuế TNDN cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Kê khai nộp thuế TNDN cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc - Mẫu số 03-8/TNDN như sau:

+   Chỉ tiêu [07] Tên doanh nghiệp/cơ sở sản xuất: Nhập kiểu text, tối đa 300 ký tự

+   Chỉ tiêu [08]: Mã số thuế: tự nhập, tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

+   Chỉ tiêu [09]: Cơ quan thuế trực tiếp quản lý: UD hỗ trợ tách 2 cột để NSD chọn trong danh mục cơ quan thuế cấp Cục và cơ quan thuế cấp Chi cục. Nếu là Cục thuế quản lý thì cột Chi cục để trống.

+   Chỉ tiêu [10] – Tỷ lệ phân bổ: cho phép nhập dạng xx,xx%, kiểm tra tổng các dòng phải bằng 100%, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%”.

+   Chỉ tiêu [11], [12], [13], [14]: NNT tự nhập dạng số không âm, mặc định là 0

+   Chỉ tiêu [15] = [11] + [12] + [13] + [14], không cho phép sửa

+   Chỉ tiêu [16] = chỉ tiêu [5] * các dòng chỉ tiêu [10] tương ứng.

+   Cột [17] = [16] –  [15]

Bài học: Kê khai nộp thuế TNDN cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc chỉ dành cho các doanh nghiệp nào có chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Bạn kế toán nào làm cho doanh nghiệp không có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì bỏ qua bài học này mà hãy tìm bài học nào quan trọng, cần thiết với mình mà học nhé.