Giỏ hàng

Kê khai thuế đối với ngành ăn uống nhà hàng quán Bar khách sạn vũ trường massage karaoke

Kê khai thuế đối với ngành ăn uống nhà hàng quán Bar khách sạn vũ trường massage karaoke

Kê khai thuế đối với ngành ăn uống nhà hàng quán Bar khách sạn vũ trường massage karaoke (được áp dụng tại khu vực TPHCM) như sau:

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 11206/CT-THNVDT
V/v: Phân cấp quản lý các ngành ăn uống, nhà hàng, quán Bar, khách sạn, vũ trường, massage, karaoke

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:– Các Phòng thuộc Cục thuế
– Các Chi Cục Thuế

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN, Luật thuế TTĐB và Điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ; Cục thuế hướng dẫn việc phân cấp cho Chi Cục thuế quản lý các chi nhánh phụ thuộc một số ngành như sau:

I/ Đối tượng, loại thuế phân cấp quản lý:

– Các chi nhánh, cửa hàng phụ thuộc (hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc) trên địa bàn TP.HCM (gọi chung là chi nhánh) hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán Bar, khách sạn, vũ trường, massage, karaoke thuộc các thành phần kinh tế hoạt động tại địa bàn quận/huyện nào sẽ do Chi Cục thuế Quận/Huyện đó quản lý, trừ các chi nhánh của các tổ chức hoạt động theo Luật Đầu tư Nước ngoài có trụ sở chính tại TP.HCM và các Tổng Công ty đã quản lý chặt chẽ mạng lưới hoạt động kinh doanh (như Tổng Công ty Du lịch,…) và các doanh nghiệp đặc thù như các đơn vị của tổ chức chính trị, vũ trang (Công an, Quân đội).

– Các loại thuế phân cấp: Thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế Môn bài. Đối với các chi nhánh hạch toán độc lập phân cấp quản lý cả thuế TNDN và thuế TNCN.

II/ Đăng ký thuế các chi nhánh, cửa hàng phụ thuộc:

Doanh nghiệp có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, thuộc đối tượng trên có trách nhiệm đăng ký mã số thuế cho các cửa hàng, chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoạt động trên địa bàn thành phố có địa chỉ kinh doanh khác Quận/Huyện với trụ sở chính của doanh nghiệp.

III/ Hóa đơn chứng từ:

– Đơn vị chính sử dụng hóa đơn trong các trường hợp xuất hàng cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc để làm cơ sở kê khai thuế đầu ra (đối với đơn vị chính) và kê khai thuế đầu vào (đối với chi nhánh) hoặc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và xuất hóa đơn cho cửa hàng chi nhánh hạch toán phụ thuộc trên số lượng thực xuất bán.

– Trường hợp các chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn của doanh nghiệp thì từng chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi sử dụng để bán hàng, cung cấp dịch vụ chi nhánh đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng”.

– Trường hợp Doanh nghiệp chính quyết định chi nhánh hạch toán phụ thuộc sử dụng mẫu hóa đơn riêng thì từng chi nhánh có trách nhiệm tạo, phát hành và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010.

IV/ Kê khai thuế:

– Các chi nhánh kê khai thuế tại Chi cục thuế và nộp thuế qua chi nhánh kho bạc nhà nước nơi cửa hàng, chi nhánh đặt địa điểm kinh doanh.

– Doanh nghiệp chính không kê khai phần doanh thu và thuế GTGT, thuế TTĐB của các chi nhánh vào tờ khai thuế hàng tháng của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp chính kê khai, quyết toán thuế TNDN chung cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc bao gồm các khoản điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế TNDN trong các trường hợp chi nhánh bị xử lý ấn định thuế.

– Doanh nghiệp chính có trách nhiệm kê khai khoản chênh lệch giữa doanh thu ấn định và doanh thu trên hóa đơn vào chỉ tiêu doanh thu hoặc lợi nhuận trước thuế trên tờ khai tạm nộp thuế TNDN Quý và Quyết toán thuế TNDN năm.

  • Khi kê khai tạm nộp Quý theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (Mẫu số 01B/TNDN), chênh lệch giữa doanh thu ấn định và doanh thu trên hóa đơn được kê khai vào chỉ tiêu doanh thu.
  • Khi kê khai tạm nộp Quý theo thu nhập thực tế phát sinh (Mẫu số 01A/TNDN), chênh lệch giữa doanh thu ấn định và doanh thu trên hóa đơn được kê khai vào chỉ tiêu “điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế”.
  • Khi kê khai Quyết toán thuế năm, các khoản chênh lệch giữa doanh thu ấn định và doanh thu trên hóa đơn trong năm được kê khai mục B chỉ tiêu “các khoản điều chỉnh tăng doanh thu” hoặc chỉ tiêu “Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác”.
  • Trường hợp Quyết định xử lý ban hành sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNDN thì Doanh nghiệp chính có trách nhiệm kê khai bổ sung.

V/ Phối hợp quản lý trong trường hợp xử lý ấn định thuế:

+ Trong trường hợp kiểm tra phát hiện đối tượng nộp thuế vi phạm phải xử lý ấn định thuế GTGT, thuế TTĐB thì cơ quan thuế quản lý các chi nhánh thông báo cho cơ quan thuế quản lý đơn vị chính về doanh số và thuế mà chi nhánh hạch toán phụ đã kê khai; Doanh số và số thuế đã ấn định để làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế cho toàn công ty khi Doanh nghiệp chính kê khai thuế TNDN quý hoặc quyết toán thuế TNDN năm.

+ Cơ quan thuế quản lý chi nhánh khi ấn định thuế sẽ thông báo bằng văn bản (trong đó có ghi rõ Doanh thu ấn định, Doanh thu kê khai) kèm theo quyết định xử lý cho cơ quan thuế quản lý thuế đơn vị chính và doanh nghiệp chính biết để điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế TNDN.

VI/ Tổ chức thực hiện:

+ Căn cứ danh sách phân cấp được Lãnh đạo Cục duyệt, đơn vị quản lý Doanh nghiệp chính thông báo cho các Doanh nghiệp về việc thay đổi cơ quan thuế quản lý đối với các chi nhánh trước ngày 31/12/2011 và hướng dẫn Doanh nghiệp liên hệ Trung tâm TH-XL-DL để đăng ký mã số thuế cho các chi nhánh.

+ Các Chi Cục thuế tiếp tục rà soát, kiểm tra các chi nhánh hoạt động trên địa bàn thuộc đối tượng phân cấp nhưng chưa được phân cấp báo cáo về Cục thuế (Phòng KK-KKT) để Cục Thuế xem xét phân cấp tiếp.

+ Trung tâm TH-XL-DL phối hợp với các Chi Cục thuế hướng dẫn Doanh nghiệp có chi nhánh thuộc các đối tượng trên lập thủ tục đăng ký mã số thuế trước ngày 20/01/2012.

+ Chi Cục thuế tiếp nhận, quản lý, hướng dẫn kê khai thuế và lập bộ thuế từ kỳ kê khai thuế tháng 01/01/2012 (Lập bộ tháng 02/2012).

+ Các chi nhánh phát sinh mới kinh doanh các ngành nghề trên do Chi Cục thuế quản lý kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Cục thuế yêu cầu các Phòng, Chi Cục thuế quận/huyện triển khai đúng nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc phải báo cáo về Cục thuế (Phòng TH-NV-DT) để có hướng dẫn giải quyết.

 

 

 

Nơi nhận:
– Như trên.
– Ban lãnh đạo Cục
– Lưu (HC, THNVDT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Đình Cử

 

 

Từ khóa

Dịch vụ kế toán ở Thủ Đức tphcm dịch vụ kế toán ở Huyện Nhà Bè Dịch vụ kế toán Bình Tân tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Nhà Bè trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận Thủ Đức tphcm dịch vụ kế toán tại Quận 12 Dịch vụ kế toán tại huyện Bình Chánh Dịch vụ kế toán tại Hóc Môn Dịch vụ kế toán tại quận Bình Tân tphcm dịch vụ kế toán ở Huyện Nhà Bè trọn gói Dịch vụ kế toán tại Củ Chi Dịch vụ kế toán tại Bình Chánh tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Nhà Bè Dịch vụ kế toán ở Củ Chi Dịch vụ kế toán trọn gói tại Bình Thạnh Dịch vụ kế toán huyện Nhà Bè Dịch vụ kế toán ở Hóc Môn Dịch vụ kế toán Củ Chi tphcm Dịch vụ kế toán Bình Tân Dịch vụ kế toán Bình Thạnh Dịch vụ kế toán tại quận Bình Tân Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Củ Chi Dịch vụ kế toán ở Bình Thạnh hcm Dịch vụ kế toán tại quận Phú Nhuận Dịch vụ kế toán tại quận Phú Nhuận tphcm Dịch vụ kế toán ở Bình Tân TP.HCM Dịch vụ kế toán tại Bình Chánh trọn gói Dịch vụ kế toán tại huyện Củ Chi tphcm Dịch vụ kế toán tại Phú Nhuận Dịch vụ kế toán tại huyện Hóc Môn Dịch vụ kế toán huyện Hóc Môn tphcm Dịch vụ kế toán ở Thủ Đức Dịch vụ kế toán Thủ Đức Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận Thủ Đức dịch vụ kế toán tại Quận 12 TPHCM Dịch vụ kế toán huyện Nhà Bè tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Hóc Môn tphcm Dịch vụ kế toán tại Phú Nhuận trọn gói Dịch vụ kế toán quận 12 Dịch vụ kế toán trọn gói tại Bình Chánh Dịch vụ kế toán Củ Chi Dịch vụ kế toán tại quận Phú Nhuận trọn gói Dịch vụ kế toán tại Bình Chánh Dịch vụ kế toán huyện Hóc Môn Dịch vụ kế toán tại Thủ Đức Dịch vụ kế toán tại Bình Tân Dịch vụ kế toán tại quận Bình Thạnh Dịch vụ kế toán ở quận 12 tphcm Dịch vụ kế toán tại quận 11 tp.hcm Dịch vụ kế toán tại quận 11 Dịch vụ kế toán ở quận 11 dịch vụ kế toán tại Quận 7 TPHCM Dịch vụ kế toán thuế tại quận 3 Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận 12 dịch vụ kế toán ở Quận 7 TPHCM Dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế toán ở Tân Bình Làm sổ sách kế toán tại tphcm Dịch vụ kế toán quận 11 tphcm dịch vụ kế toán Quận 7 Dịch vụ kế toán quận 6 tphcm Dịch vụ kế toán tại Gò Vấp trọn gói Nhận làm sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán quán cafe tphcm Dịch vụ kế toán ở quận 10 Dịch vụ kế toán quận 9 hcm dịch vụ kế toán tại Quận 7 Dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận Gò Vấp TPHCM cách kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán uy tín Dịch vụ quyết toán sổ sách nội bộ Quyết toán sổ sách nội bộ Dịch vụ kế toán tại nhà hàng ăn uống Dịch vụ kế toán HKD Dịch vụ kế toán tại quận 11 trọn gói Dịch vụ kế toán ở quận 11 tphcm Dịch vụ kế toán ở quận 9 Dịch vụ kế toán ở quận 3 Dịch vụ kế toán quận 2 tphcm Dịch vụ kế toán trọn gói hcm Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận Gò Vấp Kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán khách sạn trọn gói Dịch vụ kế toán cơ sở kinh doanh cà phê tại tphcm Dịch vụ kế toán nhà hàng ăn uống Dịch vụ kế toán tại nhà hàng ăn uống tphcm Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh dịch vụ kế toán Quận 5 dịch vụ kế toán tại quận 5 trọn gói Dịch vụ kế toán thuế quận 2 dịch vụ kế toán Quận 1 TPHCM Công ty dịch vụ kế toán trọn gói tphcm Dịch vụ kế toán ở Gò Vấp Dịch vụ kế toán ngành du lịch Dịch vụ kế toán khách sạn tại tphcm Dịch vụ kế toán cơ sở kinh doanh cà phê công ty dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế toán du lịch Dịch vụ kế toán du lịch tphcm Dịch vụ làm sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán quận 10 tphcm dịch vụ kế toán tại Quận 8 Dịch vụ kế toán ở quận 6 Dịch vụ kế toán tại quận 4 Dịch vụ kế toán tại quận 4 tphcm Dịch vụ kế toán tại quận 3 Công ty dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại tphcm báo giá làm sổ sách kế toán DVKT công ty chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán quận 10 Dịch vụ kế toán tại quận 10 tphcm Dịch vụ kế toán thuế tại quận 8 Dịch vụ kế toán tại quận 6 trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận 3 trọn gói Dịch vụ kế toán tại Quận 1 TPHCM Dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán quận 11 dịch vụ kế toán ở Quận 7 Dịch vụ kế toán tại quận 7 trọn gói Dịch vụ kế toán thuế tại quận 6 Dịch vụ kế toán ở quận 3 tphcm Dịch vụ kế toán tại quận 2 dịch vụ kế toán tại quận 2 trọn gói Dịch vụ kế toán du lịch trọn gói Dịch vụ kế toán quán cà phê Dịch vụ kế toán cơ sở kinh doanh cafe Dịch vụ kế toán cho công ty chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán quận ở quận 10 tphcm Dịch vụ kế toán ở quận 8 Dịch vụ kế toán quận 6 Dịch vụ kế toán trọn gói quận 4 Dịch vụ kế toán trọn gói tphcm Dịch vụ kế toán khách sạn Dịch vụ kế toán ở quận 12 Dịch vụ kế toán ở quận 8 tphcm Dịch vụ kế toán Dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình Dịch vụ kế toán du lịch hcm Dịch vụ kế toán công ty chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán tại quận 9 tphcm Dịch vụ kế toán tại quận 10 Dịch vụ kế toán quận 4 Dịch vụ kế toán quận 3 tphcm dịch vụ kế toán tại quận 2 tphcm Dịch vụ kế toán trọn gói là gì Dịch vụ quyết toán sổ sách rà soát sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán khách sạn tphcm Dịch vụ kế toán nhà hàng ăn uống tại TPHCM Dịch vụ kế toán tại nhà hàng ăn uống hcm Dịch vụ kế toán thuế tại quận 9 Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận 11 Dịch vụ kế toán thuế tại quận 10 Dịch vụ kế toán quận 9 dịch vụ kế toán Quận 7 TPHCM dịch vụ kế toán thuế tại quận 7 dịch vụ kế toán tại Quận 5 dịch vụ kế toán ở Quận 5 TPHCM Dịch vụ kế toán ở quận 4 tphcm Dịch vụ kế toán tại Tân Bình Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận Tân Bình Quyết toán sổ sách quyết toán sổ sách kế toán nội bộ Dịch vụ kế toán quán cà phê tại tphcm dịch vụ kế toán tại Quận 8 TPHCM dịch vụ kế toán Quận 8 TPHCM dịch vụ kế toán Quận 8 dịch vụ kế toán Quận 5 trọn gói dịch vụ kế toán trọn gói tại Quận 5 dịch vụ kế toán tại quận 1 dịch vụ kế toán trọn gói tại Quận 1 TPHCM báo cáo kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán du lịch tại tphcm Dịch vụ làm sổ sách kế toán tphcm Dịch vụ kế toán tại Quận 6 TPHCM Dịch vụ kế toán ở quận 4 Dịch vụ kế toán quận 3 Dịch vụ kế toán quận 2 dịch vụ kế toán ở quận 2 trọn gói dịch vụ kế toán tại Quận 1 trọn gói Dịch vụ kế toán quận Tân Bình Công ty dịch vụ kế toán tại quận Gò Vấp TPHCM Dịch vụ kế toán tại quận Gò Vấp Dịch vụ kế toán tại Gò Vấp TPHCM làm sổ sách kế toán Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán Kế toán CT chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán tại quận 12 trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận 9 Dịch vụ kế toán tại quận 6 dịch vụ kế toán tại Quận 5 TPHCM dịch vụ kế toán Quận 5 TPHCM Dịch vụ kế toán tại quận 4 trọn gói dịch vụ kế toán ở Quận 1 TPHCM Dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình tphcm Dịch vụ kế toán quận Tân Bình tphcm giá dịch vụ quyết toán thuế thuế thu nhập doanh nghiệp là gì Dịch vụ tư vấn thuế tại tphcm Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Dịch vụ qtt tndn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tư vấn dịch vụ đại lý thuế Dịch vụ đại lý thuế uy tín quyết toán thuế trọn gói dịch vụ quyết toán thuế tndn Tư vấn dịch vụ đại lý thuế tại tphcm dịch vụ quyết toán thuế trọn gói Dịch vụ đại lý thuế Dịch vụ tư vấn thuế Tư vấn thuế tại tphcm Dịch vụ quyết toán thuế dịch vụ quyết toán thuế cuối năm Bảng giá dịch vụ quyết toán thuế Thuế TNDN quyết toán thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập doanh nghiệp Tư vấn thuế tphcm dịch vụ quyết toán thuế tncn khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp Mức Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dịch vụ làm hoàn thuế thu nhập cá nhâN dịch vụ quyết toán thuế năm quyết toán thuế thuế tndn là gì Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân Tư vấn thuế Dịch vụ quyết toán thuế TNCN khái niệm thuế tndn Dịch vụ quyết toán thuế TNDN dịch vụ quyết toán thuế Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân dịch vụ quyết toán thuế giá rẻ Dịch vụ hoàn thuế TNCN dịch vụ làm hoàn thuế TNCN chi phí dịch vụ quyết toán thuế Dịch vụ quyết toán thuế tphcm Dịch vụ tư vấn thuế tphcm Dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân Dịch vụ làm quyết toán thuế TNCN Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Mức thuế suất thuế TNDN Dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp Dịch vụ đại lý thuế tại tphcm Quyết toán thuế TNCN Thuế suất thuế TNDN quyết toán thuế tndn Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói Dịch vụ thay đổi GPKD Dịch vụ giải thể công ty TPHCM Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tphcm Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh TPHCM Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Tư vấn thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tphcm Dịch vụ làm giải thể doanh nghiệp Dịch vụ giải thể doanh nghiệp Dịch vụ giải thể công ty giá rẻ Dịch vụ giải thể công ty Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại tphcm Giá dịch vụ giải thể doanh nghiệp Tư vấn thành lập doanh nghiệp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp hcm Dịch vụ giải thể doanh nghiệp TPHCM Dịch vụ thành lập công ty cổ phần Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Dịch vụ tư vấn thành lập công ty giá rẻ Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh tại TPHCM thành lập doanh nghiệp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tphcm Dịch vụ thành lập công ty cổ phần hcm hỗ trợ tư vấn thành lập công ty miễn phí Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh ở hcm Tư vấn thành lập công ty miễn phí dịch vụ giải thể doanh nghiệp thành lập công ty thành lập công ty cổ phần tphcm Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh tại hcm Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TPHCM Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại tphcm thành lập công ty giá rẻ Tư vấn thành lập công ty tphcm thành lập công ty cổ phần Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh Dịch vụ thành lập công ty tphcm Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tphcm Dịch vụ tư vấn thành lập công ty dịch vụ làm báo cáo tài chính năm dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm Báo cáo tài chính Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm dịch vụ làm báo cáo tài chính Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tphcm Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm Báo cáo tài chính năm báo cáo tài chính cuối năm Dịch vụ báo cáo tài chính Báo cáo tài chính cuối năm Dịch vụ báo cáo tài chính năm báo cáo tài chính năm thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp thủ tục đăng ký bhxh lần đầu cho doanh nghiệp hướng dẫn đăng ký bhxh lần đầu cho doanh nghiệp thủ tục tham gia bhxh lần đầu cho doanh nghiệp Thủ tục đăng ký bảo hiểm cho doanh nghiệp Dịch vụ BHXH tại hcm Dịch vụ bảo hiểm xã hội Dịch vụ BHXH Dịch vụ BHXH tại TPHCM Dịch vụ bảo hiểm xã hội tại hcm thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp Dịch vụ bảo hiểm xã hội tại TPHCM giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015 Nhập khẩu giá CIF Thông báo thực hiện giao dịch điện tử BHXH dịch vụ kế toán tại quận Tân Phú trọn gói Tuyển dụng nhân viên kế toán dịch vụ Tại sao nhập khẩu CIF Tại sao xuất khẩu giá FOB kế toán thực tập Dịch vụ kế toán tại quận Tân Phú giao dịch điện tử BHXH Tại sao nhập khẩu giá CIF và xuất khẩu giá FOB thực tập kế toán Danh sách các phần mềm kế toán của Việt Nam kế toán học việc Danh sách phần mềm kế toán Việt Nam Xuất khẩu FOB tuyển dụng Nhân viên kế toán dịch vụ dịch vụ kế toán tại quận Tân Phú tphcm dịch vụ kế toán ở quận Tân Phú Danh sách các phần mềm kế toán Việt Nam nhân viên kế toán kế toán dịch vụ dịch vụ kế toán quận Tân Phú tphcm Dịch vụ kế toán thuế tại quận Tân Phú Thông báo thực hiện giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015 tuyển dụng thực tập sale marketing Tuyển dụng thực tập kế toán các phần mềm kế toán của Việt Nam tuyển dụng kế toán tuyển dụng thực tập marketing thực hiện giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015 dịch vụ kế toán quận Tân Phú các phần mềm kế toán Việt Nam