Giỏ hàng

Kê khai thuế gtgt cho đối tượng không chịu thuế

Ở một số doanh nghiệp hiện nay khi phát sinh thuế GTGT thì không những bạn phải xuất hóa đơn cho đối tượng chịu thuế ở các mức thuế suất 0%, 5%, 10% mà các bạn còn phải xuất hóa đơn cho các đối tượng  không chịu thuế với dòng thuế suất các bạn phải gạch bỏ.

Theo thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính (hiệu lực từ 01/01/2015) hướng dẫn:

+ Khoản 9 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”

Do đó đối với những doanh nghiệp vừa phát sinh thuế GTGT đầu ra cho cả đối tượng chịu thuế và không chịu thuế thì phải kê khai thuế GTGT phân bổ cho phù hợp.

Chi tiết các bạn tham khảo tại clip hướng dẫn kê khai thuế gtgt cho đối tượng không chịu thuế và chịu thuế của chúng tôi: