Giỏ hàng

Kế toán giao dịch mua lại cổ phiếu đã phát hành và đầu tư ngược lại công ty mẹ

Kế toán giao dịch mua lại cổ phiếu đã phát hành và đầu tư ngược lại công ty mẹ của công ty con, công ty liên kết là hướng dẫn các lý thuyết về cách hạch toán các giao dịch của công ty con, công ty liên kết mua cổ phiếu của công ty mẹ (gọi là cổ phiếu quỹ). Trong trường hợp nhiều người có thể gọi là công ty con đầu tư ngược lại công ty mẹ. Đây chỉ là một trong những rắc rối mà mối quan hệ mẹ con mang lại cho chúng ta.

Sau đây kế toán Ytho sẽ giới thiệu đến các bạn lý thuyết: Kế toán giao dịch mua lại cổ phiếu đã phát hành và đầu tư ngược lại công ty mẹ

Kế toán giao dịch mua lại cổ phiếu đã phát hành và đầu tư ngược lại công ty mẹ

1. Trường hợp công ty con mua cổ phiếu quỹ

a) Khi công ty con mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ đông không kiểm soát, tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ trong tài sản thuần của công ty con sẽ tăng lên. Tuy nhiên sau khi công ty con mua cổ phiếu quỹ, phần giá trị tài sản thuần của công ty con do công ty mẹ nắm giữ có thể tăng hoặc giảm so với trước khi công ty con mua cổ phiếu quỹ tùy thuộc vào giá mua cổ phiếu quỹ.
b) Công ty mẹ phải xác định phần sở hữu của mình trong giá trị tài sản thuần của công ty con tại thời điểm trước và sau khi công ty con mua cổ phiếu quỹ. Phần chênh lệch trong giá trị tài sản thuần đó được ghi nhận trực tiếp vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” của Bảng cân đối kế toán hợp nhất.
– Trường hợp giá trị tài sản thuần do công ty mẹ nắm giữ tại công ty con tăng lên sau khi công ty con mua cổ phiếu quỹ, ghi:
Nợ Lợi ích cổ đông không kiểm soát
Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này (kỳ công ty con mua cổ phiếu quỹ)
Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước(các kỳ sau khi công ty con mua cổ phiếu quỹ)
– Trường hợp giá trị tài sản thuần do công ty mẹ nắm giữ tại công ty con giảm sau khi công ty con mua cổ phiếu quỹ, ghi:
Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này (kỳ mua cổ phiếu quỹ)
Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (kỳ sau)
Có Lợi ích cổ đông không kiểm soát

2. Trường hợp công ty liên kết mua cổ phiếu quỹ

Khi công ty liên kết mua cổ phiếu quỹ, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của công ty liên kết sẽ tăng lên và nếu đủ để kiểm soát, nhà đầu tư sẽ trở thành công ty mẹ, công ty liên kết trở thành công ty con. Trường hợp này, nhà đầu tư áp dụng phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn theo quy định tại Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Thông tư 202/2014/TT-BTC.

3. Trường hợp công ty con đầu tư ngược lại công ty mẹ

a) Đối với các công ty con không bị hạn chế bởi pháp luật khi mua lại cổ phiếu của công ty mẹ, kế toán phải trình bày giá trị ghi sổ khoản cổ phiếu công ty con mua của công ty mẹ trong chỉ tiêu “Cổ phiếu quỹ” của Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán của công ty con, kế toán ghi giảm giá trị số cổ phiếu của công ty mẹ đang được nắm giữ bởi công ty con (đang phản ánh tại các chỉ tiêu liên quan), ghi:
Nợ Cổ phiếu quỹ
Có Chứng khoán kinh doanh, hoặc
Có Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
b) Các công ty con nếu đầu tư góp vốn vào công ty mẹ mà công ty mẹ không phải là công ty cổ phần thì cũng thực hiện theo bút toán quy định tại điểm a nêu trên nhưng phải trình bày rõ trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất là chỉ tiêu “Cổ phiếu quỹ” phản ánh giá trị phần vốn góp của công ty con vào công ty mẹ được thực hiện dưới hình thức khác với hình thức đầu tư mua cổ phiếu.
Như vậy, kế toán Ytho đã gởi đến các bạn lý thuyết: Kế toán giao dịch mua lại cổ phiếu đã phát hành và đầu tư ngược lại công ty mẹ. Các bạn có những thắc mắc về bài học: Kế toán giao dịch mua lại cổ phiếu đã phát hành và đầu tư ngược lại công ty mẹ, thì hãy vui lòng để lại bình luận để mọi người cùng vào thảo luận với các bạn.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất