Giỏ hàng

Khái quát chung về kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

 Trước khi vào bài mới, nhắc lại 4 phương pháp của kế toán nazzz:

  • Chứng từ và kiểm kê.
  • Đánh giá và tính giá thành.
  • Tài khoản và ghi sổ kép.
  • Tổng hợp và cân đối kế toán.

     Khép lại phương pháp “Tài khoản – Ghi sổ kép”, trước khi bắt đầu với phương pháp “Đánh giá và tính giá thành”, chúng ta cần biết trước một vài điều cơ bản, chúng tôi đặt tên bài giảng này là “Khái quát chung về kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu”

Khái quát chung về kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

     Hoạt động sản xuất kinh doanh của một đơn vị thường bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau tùy theo đặc điểm ngành nghề và phạm vi hoạt động.

     • Đối với đơn vị thuộc loại hình sản xuất thì các quá trình kinh doanh chủ yếu là : cung cấp, sản xuất, tiêu thụ. • Đối với đơn vị thuộc loại hình lưu thông phân phối thì các quá trình kinh doanh chủ yếu là : mua hàng, bán hàng.

     • Đối với đơn vị thực hiện đồng thời hai chức năng : sản xuất và mua bán hàng hóa thì quá trình kinh doanh chủ yếu sẽ bao gồm các quá trình của cả đơn vị sản xuất và đơn vị lưu thông.

     • Đối với loại hình kinh doanh dịch vụ thì quá trình cung cấp dịch vụ cũng là quá trình tiêu thụ.

     Kế toán có nhiệm vụ theo dõi, phản ánh một cách toàn diện, liên tục và có hệ thống các hoạt động kinh tế của đơn vị. Tức là theo dõi, phản ánh một cách cụ thể các quá trình kinh doanh chủ yếu. Có vậy mới nắm được kết quả về mặt số lượng, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn ở từng khâu, từng vụ việc trong toàn bộ hoạt động chung của đơn vị.

     Mỗi quá trình kinh doanh chủ yếu được cấu thành bởi vô số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Theo nguyên tắc của kế toán, nghiệp vụ phát sinh sẽ được phản ánh vào các loại giấy tờ cần thiết theo đúng thủ tục quy định về chứng từ ghi chép ban đầu, lấy đó làm căn cứ để ghi vào sổ sách dưới hình thức tài khoản theo phương pháp ghi sổ kép. Mặt khác, chứng từ gốc cũng được sử dụng để ghi vào các sổ, thẻ chi tiết phục vụ yêu cầu hạch toán chi tiết. Quá trình vào sổ cũng đồng thời là quá trình tập hợp số liệu, rút ra các chỉ tiêu phục vụ yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp thông qua các phương pháp đánh giá và tính toán cụ thể.

     Nghiên cứu các quá trình kinh doanh chủ yếu sẽ thấy rõ hơn mối quan hệ giữa các phương pháp kế toán và tác dụng của từng phương pháp trong vấn đề kiểm tra, giám đốc trước, trong và sau khi thực hiện các hoạt động kinh tế cúng như quy trình công tác kế toán.

     Có câu hỏi gì thì cứ comment, chúng mình sẽ giải đáp ngay cho bạn nha! Cố lên những chiến binh của chúng tôi!