Giỏ hàng

Kỳ lập báo cáo tài chính

Kỳ lập báo cáo tài chính là thời điểm lập báo cáo tài chính và quy định khoản thời gian định kỳ doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính.

Quy định về kỳ lập báo cào tài chính được áp dụng chung cho các doanh nghiệp ở cùng một nền kinh tế. Điều này cực kỳ quan trọng vì nhờ vào sự thống nhất trong kỳ lập báo cáo tài chính mà các nhà phân tích mới có thể so sánh được tình hình tài chính của các doanh nghiệp với nhau. So sánh các doanh nghiệp với nhau có ý nghĩa rất nhiều trong sự đánh giá nền kinh tế cũng như xu hướng của nền kinh tế.

Kỳ lập báo cáo tài chính được quy định trong chuẩn mực kế toán số 21 Lập và trình bày báo cáo tài chính như sau:

“35. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải được lập ít nhất cho từng kỳ kế toán năm. Trường hợp đặc biệt, một doanh nghiệp có thể thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho một niên độ kế toán có thể dài hơn hoặc ngắn hơn một năm dương lịch. Trường hợp này doanh nghiệp cần phải nêu rõ :
a) Lý do phải thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm; và

b) Các số liệu tương ứng nhằm để so sánh được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và phần thuyết minh báo cáo tài chính có liên quan, trong trường hợp này là không thể so sánh được với các số liệu của niên độ hiện tại.
36. Trong trường hợp đặc biệt, chẳng hạn một doanh nghiệp sau khi được mua lại bởi một doanh nghiệp khác có ngày kết thúc niên độ khác, có thể được yêu cầu hoặc quyết định thay đổi ngày lập báo cáo tài chính của mình. Trường hợp này không thể so sánh được số liệu của niên độ hiện tại và số liệu được trình bày nhằm mục đích so sánh, do đó doanh nghiệp phải giải trình lý do thay đổi ngày lập báo cáo tài chính.”

Theo thông tư 200 kỳ lập báo cáo tài chính được quy định như sau:

“1. Kỳ lập Báo cáo tài chính năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán.

  1. Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ: Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm Báo cáo tài chính quý (bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên.
  1. Kỳ lập Báo cáo tài chính khác

a) Các doanh nghiệp có thể lập Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

b) Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập Báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

  1. Xác định niên độ tổng hợp Báo cáo tài chính của cơ quan tài chính, thống kê

Khi tổng hợp thống kê, trường hợp nhận được Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch, cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện theo nguyên tắc:

a) Trường hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/4, kết thúc vào 31/3 hàng năm thì số liệu trên Báo cáo tài chính được tổng hợp thống kê vào số liệu của năm trước liền kề;

b) Trường hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu tư 1/7, kết thúc vào 30/6 hàng năm, Báo cáo tài chính dùng để tổng hợp thống kê là Báo cáo tài chính bán niên;

c) Trường hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/10, kết thúc vào 30/9 hàng năm thì số liệu trên Báo cáo tài chính được tổng hợp thống kê vào số liệu của năm sau.”

Như vậy trong chuẩn mực và thông tư 200 đã nêu rõ về quy định của kỳ lập báo cáo tài chính. Những quy định này là tương đối dễ hiểu và các doanh nghiệp cần áp dụng cho đúng.

Chúng tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn về kỳ lập báo cáo tài chính. Các bạn có thêm thắc mắc về kỳ lập báo cáo tài chính thì hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi hỗ trợ thêm cho các bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học của chúng tôi.