Giỏ hàng

Kỳ lập báo cáo tài chính hợp nhất

Kỳ lập báo cáo tài chính hợp nhất là thời điểm cuối kỳ quy định phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Kỳ lập báo cáo tài chính hợp nhất phụ thuộc vào mỗi tập đoàn và các cơ quan quản lý liên quan. Nếu các tập đoàn khác nhau ở thời điểm lập báo cáo tài chính thì lý do khác nhau ở thời điểm bắt đầu của kỳ báo cáo tài chính có thể là ngày 01/04 thay vì 01/01.

Kỳ lập báo cáo tài chính hợp nhất

Kế toán Ytho xin gởi đến các bạn Kỳ lập báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

  1. Báo cáo tài chính hợp nhất gồm Báo cáo tài chính hợp nhất năm và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (báo cáo quý, gồm cả quý IV và báo cáo bán niên). Báo cáo tài chính hợp nhất năm được lập dưới dạng đầy đủ, Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc dạng tóm lược.
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ gồm:

– Bảng cân đối kế toán hợp nhất;

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

Bài học: Kỳ lập báo cáo tài chính hợp nhất tương đối đơn giản. Các bạn có thắc mắc về bài học : Kỳ lập báo cáo tài chính hợp nhất hãy để lại bình luận cho chúng tôi.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất