Giỏ hàng

Lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 có nghĩa là Lập báo cáo tài chính tuân thủ các nguyên tắc và quy định được ghi trong thông tư 200. Điều này là khó nếu các bạn không nắm rõ quy định tại thông tư 200. Tuy nhiên nếu các bạn có kinh nghiệm và nắm rõ thông tư 200 thì việc làm này là đơn giản. Sự đơn giản ấy thể hiện ở công cụ, thời gian các bạn sử dụng để lập ra được báo cáo tài chính.

Trong Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin chung sau:

– Tên và địa chỉ của doanh nghiệp báo cáo;

– Nêu rõ Báo cáo tài chính này là Báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp, Báo cáo tài chính tổng hợp hay Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ, tập đoàn;

– Ngày kết thúc kỳ kế toán;

– Ngày lập Báo cáo tài chính;

– Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán;

– Đơn vị tiền tệ dùng để lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 bao gồm:

Lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200

Những phương pháp và cách lập các báo cáo tài chính này sẽ được chúng tôi hướng dẫn cụ thể ở từng bài. Các bạn cùng theo dõi nhé. Lý thuyết của phần này không hề ít đâu. Cố lên nhé.