Giỏ hàng

Lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán

Lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán là nếu trong kỳ có sự thay đổi về độ dài của kỳ kế toán dẫn tới thay đổi thời điểm lập báo cáo tài chính thì người lập báo cáo tài chính phải tuân thủ một số nguyên tắc nhất định.

Các nguyên tắc này được quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam và được cụ thể hóa ở thông tư 200 như sau:

“Khi thay đổi kỳ kế toán, ví dụ đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang kỳ kế toán khác năm dương lịch, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau:

Lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán

  1. Việc thay đổi kỳ kế toán phải tuân thủ theo quy định của Luật kế toán. Khi thay đổi kỳ kế toán năm, kế toán phải lập riêng Báo cáo tài chính cho giai đoạn giữa 2 kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới, ví dụ:

Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm 2014 theo năm dương lịch. Năm 2015, doanh nghiệp chuyển sang áp dụng kỳ kế toán năm bắt đầu từ 1/4 năm trước đến  31/3 năm sau. Trường hợp này, doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính riêng cho giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/3/2015.

  1. Đối với Bảng Cân đối kế toán: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu kế thừa của kỳ kế toán trước khi chuyển đổi được ghi nhận là số dư đầu kỳ của kỳ kế toán mới và được trình bày trong cột “Số đầu năm”.
  2. Đối với Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Số liệu kể từ thời điểm thay đổi kỳ kế toán đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên được trình bày trong cột “Kỳ này”. Cột “kỳ trước” trình bày số liệu của 12 tháng trước tương đương với kỳ kế toán năm hiện tại.

Ví dụ: Tiếp theo ví dụ trên, khi trình bày cột “Kỳ trước” trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bắt đầu từ ngày 1/4/2015 và kết thúc ngày 31/3/2016, doanh nghiệp phải trình bày số liệu của giai đoạn từ 1/4/2014 đến 31/3/2015.”

Các bạn cần phân biệt trường hợp này với trường hợp xin gộp báo cáo tài chính năm dương dịch.

Ví dụ doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp mới thành lập vào cuối tháng 11/2015. Doanh nghiệp của bạn không muốn lập báo cáo tài chính vào cuối năm 2015. Do đó doanh nghiệp đã gởi công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm 2016 đến chi cục thuế và đã được chấp nhận. Khi đó báo cáo tài chính được lập vào cuối năm 2016 thì bao gồm tất cả các nghiệp vụ năm 2015.  Đây không phải là thay đổi kỳ kế toán mà chỉ là trường hợp xin gộp báo cáo tài chính.

Như vậy, các bạn đã phân biệt được các trường hợp lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán đồng thời nhận biết các nguyên tắc lập báo cáo tài chính trong trường hợp này.

Chúc các bạn học bài vui vẻ.