Giỏ hàng

Lập và trình bày BCTC khi chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

Lập và trình bày BCTC khi chuyển đổi hình thức doanh nghiệp là khi có sự chuyển đổi hình thức hoạt động, hình thức sở hữu, doanh nghiệp cần lập và trình bày báo cáo tài chính theo các nguyên tắc được quy định trong thông tư 200.

Chuyển đổi hình thức hoạt động, hình thức sở hữu là như thế nào? Chúng tôi xin đưa ra một ví dụ thì các bạn sẽ hiểu ngay. Ví dụ doanh nghiệp chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên.

Lập và trình bày BCTC khi chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

Khi đó doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính tuân thủ các nguyên tắc sau:

“Khi chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toán đầu tiên sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải ghi sổ kế toán và trình bày Báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau:

  1. Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên sổ kế toán của doanh nghiệp cũ được ghi nhận là số dư đầu kỳ trên sổ kế toán của doanh nghiệp mới.
  2. Đối với Bảng Cân đối kế toán: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu kế thừa của doanh nghiệp cũ trước khi chuyển đổi được ghi nhận là số dư đầu kỳ của doanh nghiệp mới và được trình bày trong cột “Số đầu năm”.
  3. Đối với Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Số liệu kể từ thời điểm chuyển đổi đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên được trình bày trong cột “Kỳ này”. Cột “kỳ trước” trình bày số liệu luỹ kế kể từ đầu năm báo cáo đến thời điểm chuyển đổi hình thức sở hữu.”

Các nguyên tắc này nhìn qua thì đơn giản chứ không có gì khó cả, các bạn cần chú ý để làm cho đúng tránh các sai phạm không cần thiết.

Chúng tôi đã giới thiệu các nguyên tắc Lập và trình bày BCTC khi chuyển đổi hình thức doanh nghiệp cho các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào bài học tiếp theo. Chúng tôi đề nghị tất cả các bạn phải nghe nhạc, giải trí, tạo động lực, nội lực để học tốt tiếp các bài học ngày càng khó của chúng tôi.