Giỏ hàng

Luật thuế GTGT 13/2008/QH12

Luật thuế GTGT 13 2008 QH12 được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Luật thuế GTGT 13 2008 QH12 :

Luật thuế GTGT 13 2008 QH12 đã ra đời nhiệm vụ của các bạn là phải đọc và cập nhật các luật này ở mức cao nhất. Luật thuế giá trị gia tăng có rất nhiều điểm mới so với luật cũ. Vì nếu không có mới thì quốc hội và nhà nước ta không ban hành lại làm gì.

 

Do đó các bạn cần phải chịu khó đọc Luật thuế GTGT 13 2008 QH12.

Bộ luật thuế giá trị gia tăng này tương đối ngắn chứ không hề dài dòng như các bộ luật khác. Tuy nhiên để đọc hiểu và kỹ bộ luật này các bạn cần phải tập trung. Tập trung để nhớ và áp dụng. Chúng tôi khuyên các bạn nên đọc kỹ bộ luật này vì đây là bộ luật quan trọng các quy định về thuế suất, đối tượng chịu thuế gtgt,…

Toàn bộ văn bản Luật thuế GTGT 13 2008 QH12

 

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.
  2. Luật này thay thế các luật sau đây:

Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11;

Bãi bỏ Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11.

Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 5, 7, 8, 12, 13 và các nội dung cần thiết khác của Luật này theo yêu cầu quản lý.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008.

Tải Luật thuế GTGT 13 2008 QH12 : Luat thue GTGT 13.2008.QH12