Giỏ hàng

Luật thuế GTGT số 31 2013 QH13

Luật thuế GTGT số 31 2013 QH13 được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Luật thuế GTGT số 31 2013 QH13 – Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Luật thuế gtgt số 31 2013 qh 13

Vì một số lý do về quản lý và phù hợp với các quy định hiện hành Quốc hội đã bản hành luật thuế giá trị gia tăng số 31 2013 QH 13

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12: 

Toàn bộ văn bản Luật thuế GTGT số 31 2013 QH13 :

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Quy định thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại khoản 3 Điều 1 của Luật này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

3. Giảm 50% mức thuế suất 10% thuế giá trị gia tăng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 mvà có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

4. Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013.

Download luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 tham khảo: Luat thue gtgt 31.2013.QH13