Giỏ hàng

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04-2007-QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 là bộ luật thuế TNCN đầu tiên của Việt Nam

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04-2007-QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 đã được sửa đổi bởi luật thuế số 71/2014/Qh13

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

Toàn bộ văn bản Luật thuế thu nhập cá nhân số 04-2007-QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 :

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.
  2. Bãi bỏ các văn bản, quy định sau đây:

a) Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11;

b) Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất ban hành ngày 22 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 17/1999/QH10;

c) Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh không bao gồm doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11;

d) Các quy định khác về thuế đối với thu nhập của cá nhân trái với quy định của Luật này.

3. Những khoản thu nhập của cá nhân được ưu đãi về thuế quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi.

Download Luật thuế thu nhập cá nhân số 04-2007-QH12 : Luật thuế thu nhập cá nhân số 04-2007-QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007,