Giỏ hàng

Luật thuế TNDN 14-2008-QH12

Luật thuế TNDN 14-2008-QH12 được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Luật thuế TNDN 14-2008-QH12 là luật thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành vào năm 2008.

Hiện nay Luật thuế TNDN 14-2008-QH12 được sửa đổi bổ sung bởi luật TNDN số 32 2013 QH 13 và luật số 71 2014 QH13. Tuy nhiên bộ luật này là bộ luật gốc. Các bạn khi tham khảo cần đọc cả 3 bộ luật này.

Ngày 03 tháng 06 năm 2008, Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế TNDN 14-2008-QH12

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.
  2. Luật này thay thế Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11.
  3. Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 tiếp tục được hưởng các ưu đãi này cho thời gian còn lại theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11; trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Luật này thì được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Luật này cho thời gian còn lại.
  4. Doanh nghiệp thuộc diện hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 mà chưa có thu nhập chịu thuế thì thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính theo quy định của Luật này và kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Download Luật thuế TNDN 14-2008-QH12 : Luat thue TNDN 14-2008-QH12