Giỏ hàng

Mẫu công văn đăng ký thang bảng lương mới

Mẫu công văn đăng ký thang bảng lương mới như sau:

Công ty TNHH ASIA ELECTRICITY

 

Số 49/14/16 Đường 51, khu phố 7, tổ 49,P.14, TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                            TP. HCM, ngày  tháng  01  năm 2017

Kính gửi: Phòng lao động – Thương Binh Xã Hội quận Gò Vấp

V/v Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

— Căn cứ Bộ Luật Lao Động Luật số: 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 năm 2012 và Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

– Căn cứ Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động;

CÔNG TY TNHH ASIA ELECTRICITY

Giấy phép hoạt động số: 0312992649 đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 10 năm 2014

Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư TP. HCM

Địa chỉ hoạt động: Số 49/14/16 Đường 51, khu phố 7, tổ 49, phường 14, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: 0938 289 345

Để thực hiện đúng quy định của nhà nước về việc đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, Công ty TNHH ASIA ELECTRICITY xin đăng ký thang lương, bảng lương, và chế độ phụ cấp lương của Công ty để làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động, trả lương và giải quyết các chế độ khác cho người lao động. Cụ thể:

Mức lương tối thiểu Công ty đăng ký áp dụng: 3.750.000 đồng

Tổng số lao động đang tại thời điểm đăng ký:   1   người

Nay chúng tôi làm công văn này kính gửi phòng Lao động – Thương Binh Xã hội quận Gò Vấp, TP HCM đề nghị được đăng ký hệ thống Thang lương, Bậc lương của đơn vị chúng tôi.

Kính đề nghị Quý phòng xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

 

–           Như trên                                                                                     

–            Lưu tại công ty

 

 

                                                               GIÁM ĐỐC