Giỏ hàng

Mẫu công văn giải trình sai thuế Thu nhập cá nhân

Mẫu công văn giải trình sai thuế Thu nhập cá nhân

Mẫu công văn giải trình sai thuế Thu nhập cá nhân được YTHO gửi đến các bạn:

Công ty TNHH YTHO

            Số : 01/2018

V/v: giải trình theo thông báo số 47465.0106117008/TB-CT-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2018

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

        Kính gửi: Chi Cục thuế Quận Gò Vấp

Đơn vị: Công ty TNHH YTHO

Địa chỉ: 435/4 Tân Sơn, Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

MST : 0313385975

SĐT: 0917 83 84 89

Sau khi nhận được thông báo số 47465.0106117008/TB-CT-TH ngày 15/08/2018 của Chi cục thuế Quận Gò Vấp thông báo về việc có sự sai lệch giữa hồ sơ quyết toán thuế TNCN và báo cáo tài chính năm 2017 của đơn vị nộp cơ quan thuế có chênh lệch giữa tổng thu nhập chịu thuế TNCN thấp hơn số chi trả người lao động ( mã số 03 trên báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp) cụ thể:

Tng thu nhp chu thuế (đ)Tiền chi trả cho người lao động (đ)Chênh lệch (đ)
2,381,769,2332,602,475,031220,705,798

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra đối chiếu và xác nhận có sự chênh lệch là do.

Năm 2017 tiền chi trả cho người lao động tại công ty TNHH YTHO là 2.602.475.031đ

Gồm có :

  1. Thu nhập chịu thuế TNCN là 2.381.769.233đ
  2. Tiền ăn ca : 234.850.000đ = 593.000 x 12 tháng x 33 người

Khoản chi tiền ăn ca là khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo TT111/2013/TT-BTC “ tiền ăn ca <680.000đ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN” do vậy chúng tôi không thể hiện khoản thu nhập tiền ăn ca vào chỉ tiêu tổng thu nhập chịu thuế TNCN.

Đây chính là lý do tại sao có sự chênh lệch giữa 2 chỉ tiêu này mà Quý cơ quan thuế đã đề cập ở trên.

Nơi nhận                                                                                             Trân Trọng Kính Báo

  • Như trên                                                                                                Giám Đốc

Tải: Mẫu công văn giải trình sai thuế TNCN