Giỏ hàng

Mẫu công văn xác nhận không nợ thuế

Mẫu công văn xác nhận không nợ thuế

 YTHO gửi cho các bạn mẫu công văn xác nhận không nợ thuế như sau:

 

CÔNG TY…………

 

————–

Số:…/…/CV-

V/v: đề nghị xác nhận không nợ thuế để phục vụ việc……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***————

Hồ Chí Minh, ngày ….   tháng ….  năm…

 

 Kính gửi: Chi cục thuế quận/huyện……………………..….

Tên doanh nghiệp:……… ……………………………….….…………………..….

Mã số thuế……………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………..Fax:………………………………………….

Để thuận tiện cho việc giải thể công ty/tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận số thuế Công Ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước với nội dung như sau:

  1. Số thuế đã đóng ………………………………………..
  2. Loại thuế …………………………………………
  3. Thời điểm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế…………………………………

Công ty………. đã hoàn thành nghĩa vụ thuế  vào ngân sách nhà nước và hiện không còn nợ thuế Nhà nước.

Để Công Ty….. hoàn tất thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, rất mong chi cục thuế quận/huyện…… xác nhận cho Công ty chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cám ơn và kính chào!

 

                                                                                                     ….., ngày….tháng….năm

                                                                                                       Đại diện theo pháp luật của

                                                                                                      doanh nghiệp

                                                                                                      (Giám đốc)

 

Tải file wordCÔNG VĂN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ