Giỏ hàng

Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính

Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính

Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính YTHO xin gửi đến các bạn như sau:

 

CÔNG TY TNHH YTHO                                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Số: 02/BCTC2014                                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                                  ———–o0o———

   CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2017 vào năm 2018)

Kính gửi:     CHI CỤC THUẾ GÒ VẤP

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH YTHO

Địa chỉ trụ sở        :  435/4 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp

  Mã số thuế            :  0313385975

  Giám Đốc             :  Mr. YTHO

      Ngành nghề kinh doanh:

     – Buôn bán đồ dùng gia đình

     – Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước

     – Xây dựng nhà, công trình đường sắt, đường bộ

 

Công ty chúng tôi mới thành lập tính đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2014 chưa tới 90 ngày , căn cứ vào Mục 4 điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003  “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng” Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục Thuế biết Công ty sẽ gộp 2 tháng cuối năm 2014 vào báo cáo tài chính năm 2015.

 Công ty chúng tôi xin cam kết  vào năm 2015 Công ty sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên..

Trân trọng kính báo!

                                                                                                   Đại diện theo pháp luật

                                                                                                               Giám đốc
Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu.

                                                                                                                 Mr. YTHO

Tải Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính:Công văn gộp Báo cáo tài chính