Giỏ hàng

Mẫu giấy xác nhận chưa thành lập công đoàn

Mẫu giấy xác nhận chưa thành lập công đoàn:

Đơn vị: Công ty TNHH ASIA ELECTRICITY

 

Địa chỉ: Số 49/14/16 Đường 51, khu phố 7, tổ 49, P.14, TP. HCM

Điện thoại: 0938 289 345

 

 

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

 

Gò Vấp, ngày         tháng        năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

(V/v chưa đủ điều kiện để thành lập tổ chức Công đoàn tại Doanh nghiệp)

            Kính gởi: Ban thường vụ Liên đoàn lao động quận Gò Vấp

            Theo yêu cầu quy định tại điều 188 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 và khoản 1 điều 16, chương III điều lệ Công Đoàn Việt Nam 2013 ngày 30/7/2013 để thành lập tổ chức Công Đoàn

            Nay Công ty tôi kính gởi đến Ban thường vụ Liên Đoàn Lao Động quận Gò Vấp bảng danh sách nhân viên hiện tại đang làm việc tại Công ty tôi như sau:

Số TTTên người lao độngChức vụ
1Lê Minh TiếnGiám Đố

Như vậy ngoài Giám Đốc công ty chúng tôi chỉ có 01 lao động, chưa đủ điều kiện để thành lập tổ chức Công Đoàn.

            Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm khi có cơ quan chức năng kiểm tra

Xác nhận của  LĐLĐ Q. GÒ VẤP                                           GIÁM ĐỐC

Ngay thời điểm hiện nay công ty chỉ có 01                                                (Ký tên và đóng dấu)

lao động nên chưa đủ điều kiện để thành lập

tổ chức Công Đoàn theo quy định

 

            Gò Vấp, ngày         tháng         năm 2017

BAN THƯỜNG VỤ