Giỏ hàng

Mẫu TK3-TS theo quyết định 959

Mẫu TK3-TS theo quyết định 959:

   Mẫu: TK3-TS

 

(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH

 ngày 09/9/2015của BHXH Việt Nam)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI

THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ……………………………………………………………………

                                      Số định danh: …………………………..

[01]. Tên đơn vị bằng tiếng Việt: …………………………………..………………………….

[02]. Tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có): ………………………………………………………………..

[03]. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..

[04]. Địa chỉ trụ sở………………………………………………………………………………………………….

[05].  Loại hình đơn vị: ……………………………………………………………………

[06]. Số điện thoại……………………………….. [07]. Địa chỉ email…………………………………….

[08]. Số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

[08.1]. Số: …………………….; [08.2]. Nơi cấp: ………………………………………..

[09]. Số tài khoản: ………………………………………………………………….….….

[09.1]. Ngân hàng: ………………………………………………………………….….….

[09.2]. Chi nhánh, phòng giao dịch: ………………………………………………………

[10]. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị:

[10.1]. Họ và tên…………………………………………………………………………………………………….

[10.2]. Ngày tháng năm sinh ………………………. [10.3]. Giới tính …………………………………

[10.4]. Quốc tịch …………………………………. [10.5]. Số CMT/hộ chiếu ………………………….

[11]. Phương thức đóng khác: [11.1]. Hằng quý.              [11.2]. 6 tháng một lần

[12]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

[13]. Tài liệu kèm theo: …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

………., ngày …… tháng ….. năm ……….

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Download mẫu TK3-TS theo quyết định 959: Mẫu tk3-ts theo quyết định 959