Giỏ hàng

Mô tả công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

Mô tả công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp là nêu ra tất cả công việc của kế toán bán hàng tại doanh nghiệp như sau:

Mô tả công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

Nhiệm vụ

 • Ghi chép phản ánh kịp thời đầy đủ và chính xác tình hình bán hàng của doanh nghiệp về giá trị và số lượng hàng bán trên từng mặt hàng, từng địa điểm bán hàng, từng phương thức bán hàng…
 • Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá tính toán của hàng bán ra bao gồm: doanh thu bán hàng, thuế GTGT đầu ra của từng nhóm hàng, từng hóa đơn khách hàng, từng đơn vị trực thuộc (theo các cửa hàng, quầy hàng…)
 • Theo dõi từng hợp đồng, tính toán chiết khấu cho khách hàng đảm bảo cho việc thực hiện các chính sách kinh doanh được hiệu quả (Chính sách giảm giá, chính sách khuyến mại, chính sách đổi hàng…)
 • Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi và quản lý tiền hàng, quản lý khách nợ theo dõi chi tiết từng khách hàng, lô hàng số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ…
 • Tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản chi phí bán hàng, thực tế phát sinh và kết chuyển (hay phân bổ, cho phép bán hàng cho hàng tiêu thụ làm căn cứ để xác định kết quả kinh doanh)
 • Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tham mưu cho lãnh đạo về các giải pháp để thúc đẩy quá trình bán hàng
 • Lập báo cáo bán hàng theo quy định: Báo cáo doanh số bán hàng theo nhân viên, phân tích doanh số theo mặt hàng, chủng loại, địa điểm, bộ phận… Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bán hàng, báo cáo về đối soát với kế toán kho, kế toán công nợ, kế toán ngân hàng… và các báo cáo khác tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp.

Công việc hàng ngày:

 • Tập hợp các hóa đơn bán hàng.
 • Nhập số liệu bán hàng vào phần mềm kế toán.
 • Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng.
 • Tính thuế GTGT của hàng hóa bán ra.
 • Cuối ngày, vào bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng và tính tổng giá bán, thuế GTGT trong ngày; tổng hợp số liệu bán hàng trong ngày; thực hiện đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn.
 • Hỗ trợ kế toán tổng hợp cũng như bộ phận kế toán khi cần
 • Lập báo cáo tuổi nợ và các báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu quản lý.

Công việc khác:

 • Làm báo giá, hợp đồng bán hàng hóa dịch vụ.
 • Tư vấn, chăm sóc khách hàng
 • Cập nhật giá cả, sản phẩm mới.
 • Đốc thúc công nợ
 • Tài liệu và sổ sách:
 • Quản lý thông tin khách hàng, sổ sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty

Một số phương pháp hạch toán của kế toán bán hàng

 • Khi bán hàng căn cứ vào hóa đơn đầu ra, ghi:

Nợ TK 111,112,131

      Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

      Có TK 33311 – Thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

      Có TK 156 – Hàng hóa

 • Trong quá trình bán hàng, phát sinh chi phí vận chuyển, bốc dỡ,…

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

      Có TK 111,112,121

Trên đây kế toán YTho đã mô tả công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp. Các bạn có thắc mắc về bài viết này, vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.