Giỏ hàng

Mô tả công việc của Kế toán công nợ trong doanh nghiệp

Mô tả công việc của Kế toán công nợ trong doanh nghiệp là liệt kê tất cả các công việc của kế toán công nợ có thể hoặc phải làm trong một doanh nghiệp. Sở dĩ có từ “có thể” và từ “hoặc” là do tình hình kế toán tại mỗi doanh nghiệp.

Cụ thể như sau:

Nhiệm vụ:

 • Theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả của công ty.
 • Căn cứ chứng từ kế toán lập hồ sơ kế toán chi tiết tài khoản công nợ phải thu, phải trả, chi tiết đối với từng đối tượng công nợ.
 • Định kỳ 06 tháng tiến hành đối chiếu công nợ với khách hàng, đặc biệt vào thời diểm kết thức năm tài chính.
 • Lưu chứng từ kế toán liên quan đến công nợ phải thu, phải trả.

Công việc đầu tháng:

 Hoàn thiện sổ sách kế toán chi tiết và chuyển số liệu sang bộ phận kế toán giá thành dự án, kế toán tổng hợp từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.

Công việc hàng ngày:

 • Kiểm tra khả năng thu và nhu cầu chi để đảm bảo về mặt tài chính cho hoạt động của Công ty được ổn định.
 • Đốc thúc thu các khoản phải thu còn tồn đọng.
 • Kiểm tra hồ sơ chi của các công nợ, đảm bảo thủ tục đầy đủ trước khi thực hiện lệnh chi tiền.

Công việc hàng tuần:

 • Căn cứ công việc hàng ngày ghi nhận, lưu ý những vấn đề cần quan tâm trong tuần và những vấn đề cần quan tâm của tuần kế tiếp.
 • Báo cáo tuần trong ngày họp phòng về khả năng thu nợ và dự kiến nhu cầu chi cho tuần kế tiếp
 • Tuần cuối hàng tháng kiểm tra lại các công việc chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính tháng
 • Báo cáo tình hình công nợ (Bảng kê danh sách công nợ phải thu, phải trả), lập bảng dự kiến các khoản thu trả nợ cho tuần kế tiếp và trình cho kế toán trường vào đầu giờ chiều thứ sáu hàng tuần.

Công việc khác:

 • Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán, kịp thời đề xuất ý kiến hoàn thiện mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty,
 • Thực hiện các công việc khác do Kế Toán Trưởng phân công.

Tài liệu và sổ sách:

 • Lưu trữ hệ thống sổ sách bao gồm.
 • Sổ kế toán chi tiết tài khoản công nợ phải thu, phải trả
 • Bảng kê chi tiết công nợ phải thu, phải trả theo đối tượng.
 • Các tài liệu khác nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết trong quản lý của Công ty.

Mô tả công việc của Kế toán công nợ trong doanh nghiệp

Một số phương pháp hạch toán của kế toán công nợ:

 • Khi mua hàng hóa, NVL, CCDC,… chưa thanh toán tiền, ghi

Nợ TK 156, 152, 153,…

Nợ TK 133

              Có TK 331 – Phải trả người bán

 • Ứng tiền trước cho người bán, ghi:

Nợ TK 331

                  Có 111, 112

 • Khi bán hàng chưa thu tiền, ghi

Nợ  TK 131 – Phải thu khách hàng

             Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

             Có TK 3331

 • Khách hàng ứng tiền trước

Nợ TK 111, 112

                  Có TK 131

Kế toán YTHO đã gởi đến các bạn: Mô tả công việc của Kế toán công nợ trong doanh nghiệp. Các bạn có thêm thắc mắc về Mô tả công việc của Kế toán công nợ trong doanh nghiệp vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo:  dịch vụ kế toán trọn gói