Giỏ hàng

Mô tả công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Mô tả công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Mô tả công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp là nêu ra tất cả công việc của kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp như sau:

Kế toán tổng hợp là việc ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp. Đây là cách phân loại kế toán theo mức độ, tính chất của thông tin phản ánh trong nghiệp vụ kế toán.

Nhiệm vụ:

 • Thực hiện thay Kế toán trưởng về việc tổ chức, quản lý phòng kế toán khi Kế toán trưởng không có mặt tại công ty.
 • Lập báo cáo tài chính tháng, năm theo quy định chế độ kế toán hiện hành, có đầy đủ chi tiết trên các bảng kê chi tiết.
 • Quản lý hợp đồng của Công ty đã ban hành, lưu tại phòng kế toán trong Công ty.
 • Tính giá thành, các bút toán về giá thành.
 • Xử lý các bút toán kết chuyển thuộc các tài khoản từ loại 4 đến loại 9.
 • Kiểm tra, đối chiếu lại tất cả các số liệu.
 • Lập báo cáo tài chính.

Công việc hàng ngày:

 • Hướng dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc.
 • Kiểm tra phần hành của kê toán viên nhàm cập nhật kịp thời, phân loại phù hợp, tổng hợp thường xuyên các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Công việc tuần:

 • Căn cứ công việc hàng ngày ghi nhận, lưu ý những vấn đề cần quan tâm trong tuần và những vân đề cần quan tâm của tuần kế tiếp.
 • Tổ chức thực hiện, giải quyết sự vụ còn tồn đọng theo quyết định của Kê toán trưởng.
 • Tuần cuôi tháng kiểm tra lại phần hành kế toán của các kế toán viên để chuẩn bị lập báo cáo tài chính tháng (lưu ý việc xác định doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý theo quy định kê toán dồn tích).

Công việc hàng năm:

 • Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.
 • Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
 • Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.
 • Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
 • In sổ kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…
 • Lập các báo cáo thuế.
 • Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
 • Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến ./.

Công việc khác:

 • Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán viên để kịp thời hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạnh phát triển của công ty.
 • Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng phân công.

Tài liệu và sổ sách:

Lưu trữ hệ thống các báo cáo bao gồm:

 • Báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm.
 • Báo cáo kiểm toán hàng năm.
 • Báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
 • Bộ hồ sơ khai thuế hàng tháng.

Lưu trữ các tài liệu là cơ sở để lập báo cáo tài chính.

Quản lý hệ thống sổ sách kế toán bao gồm các sổ sách kế toán tổng hợp và kê toán chi tiết.

Một số phương pháp hạch toán của kế toán:

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.

-Nợ TK 511,512,515,711 – Doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác.

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, chi phí thuế TNDN hiện hành.

-Nợ TK 911  – Xác định kêt quả kinh doanh.

Có TK 632, 635,811

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212

Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có:

-Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 8212 – Chi phi thuế thu nhập hoãn lại.

Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ nhỏ hơn số phát sinh bên Có:

-Nợ TK 8212 – Chi phi thuế thu nhập hoãn lại.

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí QLDN phát sinh trong kỳ.

-Nợ TK 911  – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 641,642

Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Kết chuyển lãi :

– Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 Kết chuyển lỗ:

-Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Trên đây kế toán YTho đã mô tả công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp. Các bạn có thắc mắc về bài viết này, vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.